ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 7 Νοεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, στὸ Μοναστηράκι) γιὰ νὰ συζητήσουμε τὴν κατανομὴ τῶν ρόλων ἑνὸς ἑκάστου τῶν συνομιλητῶν καὶ τὶς προϋποθέσεις τοῦ διαλόγου (26d-29d).

Ὁ διάλογος μεταξὺ Σωκράτη καὶ Κριτία, μὲ πρόσχημα τὸν πόλεμο Ἀθηναίων καὶ Ἀτλαντίνων, τελειώνει μὲ τὴν ἐντολὴ στὸν Τίμαιο, ὡς τὸν πιὸ εἰδικὸ ἐπὶ θεμάτων Ἀστρονομίας (ὄντα ἀστρονομικώτατον ἡμῶν, 27a) νὰ ἀφηγηθῇ ὡς ἑξῆς: πρῶτον ἀρχόμενον ἀπὸ τῆς τοῦ κόσμου γενέσεως, τελευτᾶν δὲ εἰς ἀνθρώπου φύσιν (27a). Πρὸ τῆς ἐκκινήσεως ἐπιβάλλεται (κατὰ νόμον, 27b ἢ ἀνάγκη θεούς τε καὶ θεὰς ἐπικαλουμένους εὔχεσθαι πάντα κατὰ νοῦν ἐκείνοις μὲν μάλιστα, ἑπομένως δὲ ἡμῖν εἰπεῖν, 27c) ἡ τελετή, ἡ ἐπίκλησις τῶν θεῶν.

Ἡ συζήτησι θὰ προχωρήσῃ, ἐφ' ὅσον γίνουν ἀποδεκτὲς οἱ κατωτέρω τρεῖς ἀρχὲς ὑποθέσεις (προϋποθέσεις) τοῦ Τιμαίου:

ἡ πρώτη, ὅτι τόδε τὸ πᾶν διαχωρίζεται σὲ δύο κόσμους· στὸν νοητό, στὸν νοήσει μετὰ λόγου περιληπτόν, ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὄν (28a) καὶ στὸν αἰσθητό, στὸν δόξῃ μετ' αἰσθήσεως ἀλόγου δοξαστόν, γιγνόμενον καὶ ἀπολλύμενον, ὄντως δὲ οὐδέποτε ὄν (28a), 

ἡ δεύτερη, ὅτι ὅ,τι δήποτε γιγνόμενον ἔχει ἐξ ἀνάγκης ἕνα αἴτιο, τὸν λεγόμενο δημιουργό: πᾶν δὲ αὖ τὸ γιγνόμενον ὑπ' αἰτίου τινὸς ἐξ ἀνάγκης γίγνεσθαι· παντὶ γὰρ ἀδύνατον χωρὶς αἰτίου γένεσιν σχεῖν (28a), ὁ ὁποῖος, ὡς ἄριστος τῶν αἰτίων (29a) κατασκευάζει τὸν αἰσθητὸ κόσμο (κάλλιστος τῶν γεγονότων, 29a), ὡς εἰκόνα τοῦ καλοῦ νοητοῦ ὑποδείγματος καί, 

ἡ τρίτη, ἡ ἀναφορὰ στὴν ὁποιαδήποτε εἰκόνα μπορεῖ νὰ γίνῃ μόνο μὲ ἀντιστοίχου κύρους συλλογισμούς, τοὺς λεγομένους καὶ εἰκότας: ὄντος δὲ εἰκόνος εἰκότας ἀνὰ λόγον τε ἐκείνων ὄντας (29c) καὶ ὥστε περὶ τούτων τὸν εἰκότα μῦθον ἀποδεχομένους πρέπει τούτου μηδὲν ἔτι πέρα ζητεῖν (29d). Ὑπ' αὐτὴν τὴν ἔννοιαν, ὁ Taylor (σ. 501) ὑποστηρίζει, ὅτι εἶναι "οἱ φυσικὲς ἐπιστῆμες προοδευτικές, ἐνῷ ἡ Μεταφυσικὴ καὶ τὰ Μαθηματικὰ ὄχι", δίδοντας τὸ παράδειγμα τοῦ νόμου τῆς βαρύτητας τοῦ Νεύτωνα, ὁ ὁποῖος "μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ πρώτη προσέγγισι, ἐπιδεκτικὴ βελτιώσεων ἀπὸ μεταγενεστέρους φυσικούς". Ἀντιθέτως, "ἡ σχέσι: 


cosθ=1/2 (eθi+ei

δὲν ἀποτελεῖ πρώτη προσέγγισι καὶ δὲν βελτιώνεται".

Διαβάζουμε τὸν Τίμαιο σὲ εἰσαγωγή, μετάφρασι (σ. 195-201) καὶ σχόλια (28-64) τοῦ Β. Κάλφα (Ἑστία, 2013) καὶ τὴν σχετικὴ βιβλιογραφία:

CORNFORD, McD. Fr. (1935), Plato's Cosmology, σσ. 19, Hackett Publishing Company, Indiana καὶ
TAYLOR, E. A. (1992), Πλάτων, σσ. 500, ΜΙΕΤ, Ἀθῆναι.

Ἐπίσης, χρήσιμη εἶναι ἡ ἀνάγνωσι τῆς εἰσαγωγῆς, τῆς ἀποδόσεως καὶ τῶν σχολίων τοῦ Παύλου Γρατσιάτου ἀπ' τὶς ἐκδόσεις Φέξη (1911) καὶ τῶν σχολίων τοῦ νεοπλατωνικοῦ φιλοσόφου Πρόκλου:

ΠΡΟΚΛΟΥ, Εἰς τὸν Τίμαιον Πλάτωνος, τ. 644 καὶ 645, ἐκδ. Κάκτος.Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ