Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2015

Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΑΨΕΥΣΕΩΝ

Τὸ 2015 σήμερα μᾶς ἀποχαιρετᾷ, ἀφήνοντάς μας μιὰ μεγάλη ἀπογοήτευσι, τὴν ὁποίαν ἐλάχιστοι ἀνέμεναν, ἐμοῦ συμπεριλαμβανομένου. Ἡ ἀποτυχία ἐκλογῆς τοῦ Σταύρου Δήμα στὴν προεδρία τῆς Δημοκρατίας, μᾶς ὡδήγησε στὶς ἐκλογὲς τῆς 25ης Ἰανουαρίου καὶ στὴν κυβέρνησι συνασπισμοῦ ΣυΡιζΑ-ΑνΕλλ. Οἱ πρῶτες θετικὲς ἐνδείξεις ἀποδείχθηκαν λίγες καὶ οἱ ὅποιες ἐλπίδες ἄρχισαν νὰ διαψεύδωνται τὴν 20ὴ Φεβρουαρίου. 
Ἀκολούθησαν οἱ μερικὲς διαφωνίες μὲ τοὺς δῆθεν ἑταίρους, τὸ δημοψήφισμα τῆς 5ης Ἰουλίου, ἡ ὑπερήφανη ἑτυμηγορία τοῦ λαοῦ μας καὶ τὸ ΟΧΙ, ἡ διάψευσι τῶν ἐλπίδων του μὲ τὴν ἀμέσως μετὰ ὑπογραφὴ τοῦ Μνημονίου Τσίπρα, ὁ πρωτοφανὴς κοινοβουλευτικὸς ἐκπεσμὸς μὲ τὴν ἐπικύρωσί του στὰ μέσα Αὐγούστου, οἱ ἐκλογὲς τοῦ Σεπτεμβρίου γιὰ τὴν ἀποπομπὴ τῆς Ζωῆς Κωνσταντοπούλου καὶ τῆς Ἀριστερῆς Πλατφόρμας, ἡ νέα κυβέρνησι ΣυΡιζΑ-ΑνΕλλ καὶ ἡ συνέχισι τῆς σκληρῆς μνημονιακῆς πολιτικῆς.
Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἀποδείχθηκε πολὺ "λίγος" γιὰ νὰ "σκίσῃ τὰ Μνημόνια", ὅπως ὑποσχόταν στὸν ἑλληνικὸ λαό. Ἀποδείχ…

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΜΟΦΥΛΩΝ

Ἡ δημόσια συζήτησι γιὰ τὸ Σύμφωνο Συμβίωσης μεταξὺ ὁμοφύλων, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ μία στοιχειώδη δημοκρατικὴ κατάκτησι, δὲν θὰ τελειώσῃ γρήγορα, καθ' ὅτι τὸ θέμα εἶναι περισσότερο σύνθετο ἀπ' ὅτι φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως. Ἡ συντήρησι τῆς συζήτησης αὐτῆς βολεύει κατ' ἀρχὰς τὴν κυβέρνησι, διότι μέσῳ τῆς συνέχειας αὐτῆς θὰ καταφέρῃ νὰ κρύψῃ τὰ νέα μέτρα ποὺ ἑτοιμάζεται νὰ φέρῃ στὴν Βουλή, κυρίως τὴν συνταξιοδοτικὴ καὶ ἀσφαλιστικὴ ἀπορρύθμισι.
Τὸ θέμα στὴν ὁλότητά του παρουσιάζει ἐγγενεῖς δυσκολίες καὶ αὐτό, διότι τὸ Κίνημα γιὰ τὰ Δικαιώματα τῶν Ὁμοφυλοφίλων δὲν ἀποτελεῖ πλέον ἕνα κίνημα ἐρωτικῆς ἀπελευθέρωσης, ἀλλὰ ἔχει ἐνταχθῆ πλήρως στὸ νεοφιλελεύθερο στρατόπεδο καὶ στὸ παιγνίδι τῆς ἐξουσίας. Λόγῳ τῆς μετάλλαξης αὐτῆς, νεοφιλελεύθεροι καὶ σοσιαλφιλελεύθεροι πολιτικοί (ὅπως λ.χ. ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης, ὁ Σταῦρος Θεοδωράκης, ὁ ΓΑΠ καὶ ὁ Ἀλέξης Τσίπρας) ἀποτελοῦν ὑποστηρικτές του, ἐνῷ ἕνα εὐρὺ καὶ ἀσύνδετο πολιτικὸ καὶ κοινωνικὸ φᾶσμα (Χρυσῆ Αὐγή, Ἐκκλησία, ΚΚΕ καὶ παραδοσιακοὶ δεξ…

ΟΙ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΝΔ

Πραγματοποιήθηκαν ἐπὶ τέλους ἐχθές, 20 Δεκεμβρίου, οἱ ἐκλογὲς γιὰ τὴν ἀνάδειξι τοῦ προέδρου τῆς ΝΔ, ἀλλὰ ἀκόμη ἀποτελέσματα δὲν ὑπάρχουν... Ἀντιθέτως, ἔχουμε ἀποτελέσματα ἀπ' τὴν Ἰσπανία τῶν ἑκατομμυρίων ψηφισάντων. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι, τὸ κόμμα τῆς ἀξιωματικῆς Ἀντιπολιτεύσεως ποὺ φιλοδοξεῖ νὰ μᾶς σώσῃ ἐκ νέου, δὲν εἶναι ἱκανό, ὅπως λέει καὶ ἡ γνωστὴ εὐαγγελικὴ περικοπή: νὰ "σώσῃ ἑαυτόν".
Μπορεῖ τὰ ἀνωτέρω νὰ εἶναι ἐνδεικτικὰ τοῦ σαπίσματος τοῦ ἐγχωρίου πολιτικοῦ συστήματος, ἀπ' τὴν ΝΔ ἔως τὴν ὑποταγμένη καὶ ψεύτικη εὐρω-Ἀριστερὰ τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, ὅμως κάποιες ἐκτιμήσεις πρέπει νὰ γίνουν. Ἐὰν ἐπιβεβαιωθοῦν οἱ προβλέψεις τῶν ἀνεπισήμως ἀνακοινωθέντων ποσοστῶν: 40% (Μεϊμαράκης), 30% (Μητσοτάκης), 20% (Τζιτζικώστας) καὶ 10% (Γεωργιάδης), θὰ μπορούσαμε νὰ σημειώσουμε τὰ κατωτέρω:
πρῶτον, ὁ ἐμφανιζόμενος ὡς κληρονόμος τῆς καραμανλικῆς παραδόσεως, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, διατηρεῖ σαφὲς προβάδισμα, κἄτι ποὺ δείχνει ὅτι οἱ ψηφοφόροι τῆς ΝΔ δὲν ξεχνοῦν τὴν σύζευξι ἰδιωτικῆς οἰκο…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 19 Δεκεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, στὸ Μοναστηράκι) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησί μας στὸν Τίμαιο (34b-37c).
Στὸ ἐδάφιο αὐτὸ ὁ Πυθαγόρειος φιλόσοφος Τίμαιος παρουσιάζει τὴν δημιουργία τῆς προγενεστέρας ψυχῆς τοῦ κόσμου, ἡ ὁποία, ὡς ἐνδιάμεσο εἶδος μεταξὺ αἰωνίου κι ἐγχρόνου,tertium quid(Taylor, σ. 505), δημιουργεῖται ἀπ' τὴν σύνθεσι τριῶν οὐσιῶν:τῆς ἀμερίστου καὶ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἐχούσης οὐσίας,τῆς αὗ περὶ τὰ σώματα γιγνομένης μεριστῆςκαὶ τῆςἐξ ἀμφοῖν ἐν μέσῳ... οὐσίας εἶδος (35a), βάσει τοῦ ἀριθμητικοῦ καὶ τοῦ ἁρμονικοῦ μέσου, ὡς ἑξῆς: 

μἀρ=(α+β)/2 καὶ μἁρμ=2αβ/(α+β)

Κλειδὶ στὴν ἑρμηνεία τοῦ ἐδαφίου αὐτοῦ ἀποτελεῖ ὁ διαχωρισμὸς τοῦ μείγματος σὲ δύο "λωρίδες", οἱ ὁποῖες ἔχουν ὡς βᾶσι τὴν μονάδα· στὴν πρώτη ὑπάρχουν οἱ τέσσερις πρῶτες δυνάμεις τοῦ 2 (2, 4 καὶ 8) καὶ στὴν ἄλλη τοῦ 3 (3, 9 καὶ 27). Μεταξὺ τοῦ ἑνὸς καὶ τοῦ δύο, ἀριθμητικὸς μέσος εἶναι ὁ 3/2 (ἡμιόλιος), ἁρμονικὸς ὁ 4/3 (ἐπίτριτος), ἐνῷ ὁ …

"ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ" ΣΤΙΣ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τὴν Παρασκευὴ 18 Δεκεμβρίου, στὶς 6:00μ.μ., στὸν Εὐριπίδη (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11) θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Marcus du Sautoy: 
Τὰ Mustήρια τῶν ἀρι8μῶν (ἐκδ. Τραυλός, 2012).
Πρόκειται γιὰ ἄλλο ἕνα βιβλίο τοῦ "πιὸ ἐπικοινωνιακοῦ Μαθηματικοῦ τῆς ἐποχῆς μας" κατὰ τὸν Richard Dawkins, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖται ἀπὸ πέντε κεφάλαια· στὸ τέλος τοῦ καθενὸς ἐξ αὐτῶν τίθεται πρὸς συζήτησιν ἕνα ἀπ' τὰ πιὸ διάσημα, ἄλυτα προβλήματα τῶν Μαθηματικῶν, τὰ λεγόμενα καὶ "ἐπικηρυγμένα" γιὰ ἕνα ἑκατομύριο δολλάρια ἀπ' τὸν Ἀμερικανὸ ἐπιχειρηματία Λάντον Κλέι. Λ.χ., στὸ τέλος τοῦ πρώτου κεφαλαίου: "Ἡ περίεργη περίπτωσι τῶν ἀτέρμονων πρώτων", τίθεται τὸ γνωστό μας πρόβλημα τῆς ὑποθέσεως τοῦ Ρῆμαν, τῆς συνάρτησης ζ.
Ὁ Marcus du Sautoy εἶναι καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ὀξφόρδης, στὴν ἕδρα Charles Simonyi, ἐνῷ στὸ ἑλληνικὸ κοινὸ εἶναι πολὺ γνωστὸς ἀπ' τὰ βιβλία του: Ἡ μουσικὴ τῶν πρώτων ἀριθμῶν (Τραυλός, 2005) καὶ Θεωρία ὁμάδων (Τραυλός, 2009).

ΟΙ "ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑΣ" ΣΤΙΣ 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 12 Δεκεμβρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ βιβλίο τοῦ Ἀνδρέα Λύκου:
Ἀναμνήσεις Συμμετρίας (ἐκδ. Γαβριηλίδη, 2015)
Στὶς 13 Φεβρουαρίου, ὁ καθηγητὴς Θωμᾶς Ἰωάννου παραδίδει διάλεξι στὴν Ἀρχιτεκτονικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ρώμης, μὲ θέμα τὴν συμμετρία στὸ ἔργο τοῦ διάσημου χαράκτη Μ. Κ. Escher. Ἡ διάλεξι ἂν καὶ σημειώνῃ μεγάλη ἐπιτυχία, θὰ τελειώσῃ μὲ προβληματισμό, ὁ ὁποῖος θὰ προκύψῃ ἀπ' τὴν ἀπροσδόκητη παρατήρησι ἑνὸς νεαροῦ: "μοῦ δώσατε (σ.σ. ἀπευθυνόμενος στὸν Θωμᾶ) τὴν ἐντύπωσι, ὅτι ἔχετε βιώσει τὸ κάθε ἔργο (σ.σ. τοῦ Escher) σὰν νὰ ἔχετε ταξιδέψει μέσα σ' αὐτό". 
Ἡ Ραφαέλα Μπελσίνι ἀφηγεῖται στὸ ἡμερολόγιό της, πῶς γνώρισε τὸν Θωμᾶ (σ.σ. ἀπ' τὸν ἴδιο τὸν Escher!!!) στὸ Ἄμστερνταμ πολλὰ χρόνια πρίν, ὅταν ὁ Θωμᾶς ἐκπονοῦσε τὴν διδακτορική του διατριβὴ στὸν Escher, προσπαθῶντας νὰ ἐρευνήσῃ τὴν σχέσι Μαθηματικῶν καὶ Τέχνης.
Γιὰ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νὰ προετοιμασθῇ, προτείνουμε τὰ τρία παρακάτω βίντεο…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, στὶς 5:00μ.μ., θὰ συναντηθοῦμε στὴν Ὡραία Ἑλλάδα (Μητροπόλεως 59, στὸ Μοναστηράκι) καὶ θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησί μας στὸν Τίμαιο (31b-34b).

Στὸ ἐδάφιο αὐτὸ ὁ Τίμαιος παρουσιάζει τὴν δημιουργία τοῦ σώματος τοῦ αἰσθητοῦ κόσμου, τὸν ὁποῖον συνθέτει βάσει τοῦ καλλίστου τῶν δεσμῶν, τῆς γεωμετρικῆς ἀναλογίας (31c), ὡς ἑξῆς: 


α/μ=μ/β καὶ ἀντιστρόφως μ/α=β/μ,
ὅπου α, β καὶ μ οι ὄγκοι τῶν τεσσάρων στοιχείων (νερό, ἀέρας, φωτιὰ καὶ γῆ).

Οἱ δύο ἀνωτέρω λόγοι ὑποκρύπτουν κατὰ τὸν Α. Taylor (σ. 681) ἕνα ἐκ τῶν τριῶν διασημοτέρων ἀλύτων προβλημάτων τῆς ἀρχαιότητος, τὸν διπλασιασμὸ τοῦ ὄγκου τοῦ κύβου, πιὸ γνωστὸ ὡς δήλειο πρόβλημα: "ἡ φωτιὰ καὶ ἡ γῆ εἶναι ὄγκοι κι ἔχουν τρεῖς διαστάσεις. ἄρα εἶναι ἀδύνατο νὰ παρεμβληθῇ ἕνας μέσος ὅρος· χρειάζονται δύο. τὴν ἀνάγκη αὐτὴ ἱκανοποιοῦν ὁ ἀέρας καὶ τὸ νερό. ἡ φωτιὰ ἔχει πρὸς τὸν ἀέρα τὴν ἴδια σχέσι ποὺ ἔχει ὁ ἀέρας πρὸς τὸ νερὸ καὶ τὸ νερὸ πρὸς τὴν γῆ" (Taylor, σ. 504).

Διαβάζουμε τὸν Τίμαιο σὲ εἰσαγωγή, μετάφρασι …