Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν Ὡραία Πεντέλη (πλ. Ψυρρῆ, 2ος ὄροφος), θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησί μας ἐπὶ τοῦ πλατωνικοῦ Τιμαίου (42e-47e). Συγκεκριμένα, θὰ ἀναλύσουμε τὸ ἐδάφιο ποὺ ἀναφέρεται στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ὡς ἔργο τῶν θεϊκῶν παίδων, ἡ κατασκευὴ τοῦ ὁποίου τοὺς ἀνετέθη κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς τάξιν (42e).

Καὶ αὐτὴ ἡ ἀφήγησι τοῦ Τιμαίου παραμένει ἐντὸς τοῦ πλαισίου τοῦ εἰκότος (44d), καθὼς οἱ ἐξηγήσεις του γιὰ τὰ μέρη καὶ τὶς λειτουργίες τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ τὴν κατασκευή τους παραμένουν εὔλογες καὶ πιθανές· λ.χ., ἡ ὅρασις ἢ ὄψις (47a) ἀποτελεῖ αἰτία τῆς μεγίστης ὠφελίας, καθὼς σ' αὐτὴν ὀφείλουμε ἀφ' ἑνὸς τὶς παρατηρήσεις μας ἐπὶ τῶν ἀστρονομικῶν φαινομένων (μῆνες τε καὶ ἐνιαυτῶν περίοδοι καὶ ἰσημερίαι καὶ τροπαί), ἀφ' ἑτέρου τό, δωρηθὲν ἐκ θεῶν μεῖζον ἀγαθόν, τὴν φιλοσοφία (47b) καὶ τὴν ἁρμονίαν καὶ τὸν ῥυθμόν, τὰ δῶρα τῶν Μουσῶν (47d). 

Ὁ Taylor (σ. 514) ἐπισημαίνει τὴν διάκρισι μεταξὺ τῶν αἰτίων, λ.χ. τῆς ὁράσεως καὶ τῶν συναιτίων, τ…

ΤΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙ ΚΡΥΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Τὸ πρόβλημα τῆς εἰσροῆς προσφύγων καὶ μεταναστῶν ἀπ' τὴν Β. Ἀφρικὴ καὶ τὴν Ἀσία, μέσῳ τῆς Τουρκίας, στὴν Ἑλλάδα πρόκειται νὰ ἀναδειχθῇ ὡς τὸ ὑπ' ἀριθμὸν ἕνα πρόβλημα τῆς, χειμαζομένης ἀπ' τὴν οἰκονομικὴ κρίσι καὶ τὴν ἀκραία νεοφιλελεύθερη διαχείρισί της, ἑλληνικῆς κοινωνίας.
Οἱ Εὐρωπαῖοι πιέζουν κι ἐκβιάζουν, οἱ Τοῦρκοι "σπρώχνουν" τοὺς ἐξαθλιωμένους μετανάστες στὴν χώρα μας καὶ τὸ ὑπηρετικὸ ἑλληνικὸ προσωπικὸ κυττάζει ἀμήχανο, ταλαντευόμενο μεταξὺ τοῦ εὐλόγου ἀνθρωπισμοῦ (σ.σ. ποὺ δείχνει, μαζὺ μὲ τοὺς κατοίκους τῶν ἑλληνικῶν νησιῶν καὶ ὀρθῶς πράττουν) καὶ τῆς δύσκολης διαχειρίσεως τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν πρὸς τὴν ἠπειρωτικὴ Εὐρώπη, τὴν ὁποίαν διστάζουν νὰ ὑλοποιήσουν, ἀναμένοντας τίς ... διαταγὲς τῶν ἀνωτέρων, τῶν λεγομένων καί ... θεσμῶν, δηλαδὴ τῶν ἐξωθεσμικῶν κέντρων καὶ παρα-κέντρων τοῦ εὐρωπαϊκοῦ παρακράτους.
Ὁ πρόσφατος ἐκβιασμός, γιὰ τοὺς τετρακόσιους χιλιάδες μετανάστες σὲ στρατόπεδο συγκέντρωσης ἐντὸς τῶν Ἀθηνῶν, μόνον σὰν κακόγουστο ἀστεῖο μπορεῖ νὰ ἀκ…

Ο ΑΠΟΙΚΙΟΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΘΙΟΣ

Ἡ προσβλητικὴ φρᾶσι τοῦ Γερμανοῦ ὑπ. Οἰκονομικῶν Βόλφανγκ Σώυμπλε ἐναντίον τοῦ, ὡσεὶ παρόντος, Ἕλληνα πρωθυπουργοῦ: "it' s the implementation stupid" (ἑλλ. "εἶναι ἡ ἐφαρμογή τους ἠλίθιε") θεωρεῖται πρωτοφανὴς στὰ παγκόσμια διπλωματικὰ χρονικὰ καὶ ἀναδεικνύει τὶς ἀδυναμίες τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτικοῦ συστήματος ἐν καιρῷ οἰκονομικῆς χρεωκοπίας. Ὁ Ἀλ. Τσίπρας παγιδεύθηκε γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, καθὼς συμμετεῖχε σ' ἕνα forum (ἐνν. τοῦ Νταβός), χωρὶς νὰ ὑπάρχῃ σοβαρὸς λόγος, ἐκτὸς ἀπ' τὸν πλήρη αὐτοεξευτελισμό του.
Εἶναι προφανὲς ὅτι ἡ γερμανικὴ κυβέρνησι προετοιμάζει νέα ἐπίθεσι ἐναντίον τῆς χώρας μας, στοχεύοντας: πρῶτον, στὴν ταχύτερη φθορὰ τῆς ἑλληνικῆς κυβέρνησης καί, δεύτερον στὴν ἐπιβολὴ ἐπαχθέστερων μέτρων ἐναντίον τοῦ λαοῦ μας. Ὁ Β. Σώυμπλε θεωρεῖ, ἀφ' ἑνὸς ὅτι ὁ Ἀλ. Τσίπρας εἶναι πολὺ κοντὰ στὴν ὁλοκλήρωσι τοῦ ἔργου ποὺ τοῦ ἀνέθεσε ἕνα ἔτος πρίν, ἐμφανέστερα ἀπ' τὸν Σεπτέμβριο καὶ μετά, ἀφ' ἑτέρου, λίγο πρὶν τὴν ἀπόλυσί του καὶ λόγῳ τῆς ἐμφανοῦς …

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 23 Ἰανουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, συνεχίζουμε τὴν ἀνάγνωσι τοῦ Τιμαίου, στὴν Ὡραία Πεντέλη (πλ. Ψυρρῆ).
Στὸ ὑπὸ συζήτησιν ἐδάφιο (39e-42e), ὁ πυθαγόρειος φιλόσοφος καὶ ἀστρονόμος Τίμαιος διηγεῖται τὴν δημιουργία τῶν τεσσάρων γενῶν τῶν ἐμβίων ὄντων: τὸ τῶνοὐρανίων θεῶν, τὸ πτηνὸν καὶ ἀεροπόρον, τὸ ἔνυδρον καὶ τὸ πεζὸν καὶ χερσαῖον (39e-40a).
Ἐπ' αὐτῶν τῶν ἀστρονομικῶν ἀπόψεων, ὁ A.E. Taylor (σ. 508) διετύπωσε τὶς κατωτέρω παρατηρήσεις:  πρώτη: ὁ Τίμαιος χρησιμοποιεῖ τὴν ὁρολογία τοῦ Ἀναξιμάνδρου καὶ ὄχι τοῦ ἀστρονόμου τῆς Ἀκαδημείας, τοῦ Εὐδόξου τοῦ Κνιδίου, δεύτερη: τὸ πῦρ ἀποτελεῖ τὸ ὑλικὸ κατασκευῆς τῶν ἀστέρων καὶ ὄχι μία ἀνώτερη (οὐράνια) ὕλη, ὅπως ὑπεστήριξε ὁ Ἀριστοτέλης, τρίτη: ἡ αἰνιγματικὴ ἀναφορὰ τοῖς οὐ δυναμένοις λογίζεσθαι πέμπουσι (40d) ἀποτελεῖ εὐθεία ἐπίθεσι στὶς ἀνατολικὲς δοξασίες καὶ στοὺς Ἀστρολόγους τῆς ἐποχῆς, τέταρτη, ἡ διπλῆ κίνησι τῶν πλανητῶν παραπέμπει στὸν Εὔδοξο καί, πέμπτη: ἡ Γῆ βρίσκεται καὶ κινεῖται στὸ κέντρο τοῦ σύμπαντος.
Διαβάζουμε τὸν Τί…

"Η ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ" ΣΤΙΣ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὴν Παρασκευὴ 22 Ἰανουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Εὐριπίδη (Ἀνδρ. Παπανδρέου 9-11, Χαλάνδρι), συζητᾶμε τὸ βιβλίο τοῦ Παναγιώτη Μπετσάκου: 
Ἡ μαγεία τῶν ἀριθμῶν (Πατάκης, 2014)
Τὸ βιβλίο περιλαμβάνει διακόσιους (200) μαθηματικοὺς γρίφους μὲ ἀριθμούς, τῶν ὁποίων προηγεῖται σύντομη θεωρία· λ.χ., στὴν σελίδα 35 ὁρίζονται οἱ πρῶτοι ἀριθμοί, οἱ σύνθετοι, οἱ δίδυμοι πρῶτοι καὶ διατυπώνεται ἡ περίφημη εἰκασία τοῦ Γκόλντμπαχ. Ἀμεσως μετά, ἀκολουθοῦν ἑπτὰ γρῖφοι μὲ πρώτους καὶ τέσσερις γενικότεροι.
Φαίνεται, ὅτι ὁ μαθηματικὸς Διόφαντος καὶ τὸ ταφικό του ἐπίγραμμα (σ.σ. γιὰ τὰ ἔτη τῆς ζωῆς του ὑπὸ μορφὴν γρίφου στὴν σ. 7), ὅπως ἐπίσης καὶ ὁ γρῖφος γιὰ τοὺς μήλων καλάθους τῶν Χαρίτων, ἀποτέλεσαν πηγὴ ἔμπνευσης γιὰ τὸν συγγραφέα, ὁ ὁποῖος στὸ δεύτερο μέρος (σ.σ. ἐπιγράφεται Λύσεις) προτείνει τὸν συλλογιστικὸ τρόπο γιὰ τὴν ἀντιμετώπισι τῶν γρίφων καὶ στὸ τρίτο καὶ τελευταῖο, στὶς Ἀπαντήσεις, ἀνακοινώνει τὰ ἀποτελέσματά τους.

Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

Ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης εἶναι ὁ νέος ἀρχηγὸς τῆς Νέας Δημοκρατίας κι ἑτοιμάζεται νὰ διαδεχθῇ τὸν Ἀλέξη Τσίπρα στὴν πρωθυπουργία γιὰ νὰ ἐφαρμόσῃ τὰ νεοφιλελεύθερα μέτρα τοῦ τρίτου Μνημονίου καὶ νὰ προετοιμάσῃ τὸ τέταρτο. Οἱ πρῶτες του δηλώσεις ἐναντίον τοῦ λαϊκισμοῦ (σ.σ. ὅπου λαϊκισμὸς κατὰ τὰ Shicago boys, ἡ ὕπαρξι τοῦ Κράτους κοινωνικῆς προνοίας) δεικνύουν τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.
Τὸ σχέδιο τῶν Γερμανῶν ἐξελίσσεται κανονικά, δίχως νὰ φαίνεται, τοὐλάχιστον αὐτὴν τὴν περίοδο, ὅτι μπορεῖ κάποιος, ἐντὸς τοῦ ὑπάρχοντος πολιτικοῦ συστήματος, νὰ τὸ διαταράξῃ, ἐνῷ τὸ λαϊκὸ κίνημα παραμένει στὴν γωνία, ἐμφανῶς ἀπογοητευμένο ἀπ' τὴν στροφὴ Τσίπρα μετὰ τὸ ἠχηρὸ ΟΧΙ τοῦ δημοψηφίσματος τῆς 5ης Ἰουλίου.
διαπλοκή, ὅπως ἀποκαλεῖται τὸ σύνολο τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ κόσμου τῆς χώρας μας ποὺ συναλάσσεται ὠφελούμενο μὲ τὸ κράτος, τάχθηκε ἀναφανδὸν ὑπὲρ Μητσοτάκη, τῇ ἐξαιρέσει τοῦ Ὁμίλου Βαρδινογιάννη (καί ... τοῦ συγγενοῦς πρὸς αὐτὸν Ὁμίλου Κουρῆ ποὺ ὑποστήριξαν τόν, ἐμφανιζόμενο ὡς κληρονόμο τῆς καραμανλικ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 9 Ἰανουαρίου, στὶς 5:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν αἴθουσα Παλαίχθων (Παλλάδος 24/Μοναστηράκι, 2ος ὄροφος), θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ πρώτη συνάντησι τῆς νέας χρονιᾶς. Μελετᾶμε ἀπ' τὸν Τίμαιο, τὸ περὶ χρόνου ἐδάφιο (37c-39e).
Ὁ χρόνος ἀποτελεῖ ἄλλη μία ἀπόπειρα ὁμοιότητος τοῦ αἰσθητοῦ παραδείγματος πρὸς τὸ αἰώνιο ὑπόδειγμα, ἐξ οὗ καὶ ὁ χρόνος ἀποτελεῖ κινητὴ εἰκόνα τῆς αἰωνιότητος: ἐν ἑνὶ κατ' ἀριθμὸν ἰοῦσαν αἰώνιον εἰκόνα, τοῦτον ὃν δὴ χρόνον ὠνομάκαμεν (37d). Ἀπ' αὐτὴν τὴν θεμελιακὴ πρότασι προκύπτει ἡ λανθασμένη χρῆσι τοῦ ρήματος ἔστι, ὅσον ἀφορᾷ στὸ εἶναι καὶ στὸ γίγνεσθαι· συνεπείᾳ αὐτῆς τῆς ἀρχῆς, οἱ ἀνακριβεῖς προτάσεις: τὸ γεγονὸς εἶναι γεγονὸς καὶ τὸ γιγνόμενον εἶναι γιγνόμενον, ἔτι τε τὸ γενησόμενον εἶναι γενησόμενον καὶ τὸ μὴ ὂν μὴ ὂν εἶναι (38b). Τὰ οὐράνια σώματα -κι ἐν γένει τὰ αἰσθητά- δὲν ἀποτελοῦν παρὰ βοηθήματα γιὰ τὴν μέτρησι τοῦ χρόνου.
Διαβάζουμε ἀπ' τὸ βιβλίο τοῦ Β. ΚΑΛΦΑ, Πλάτωνος Τίμαιος, ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας (Ἀθῆναι, 2014), σ. 214-217 καὶ τὰ…