ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ προσεχὲς Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν Ὡραία Πεντέλη (πλ. Ψυρρῆ, 2ος ὄροφος), θὰ συνεχίσουμε τὴν συζήτησί μας ἐπὶ τοῦ πλατωνικοῦ Τιμαίου (42e-47e). Συγκεκριμένα, θὰ ἀναλύσουμε τὸ ἐδάφιο ποὺ ἀναφέρεται στὸ ἀνθρώπινο σῶμα, ὡς ἔργο τῶν θεϊκῶν παίδων, ἡ κατασκευὴ τοῦ ὁποίου τοὺς ἀνετέθη κατὰ τὴν τοῦ πατρὸς τάξιν (42e).

Καὶ αὐτὴ ἡ ἀφήγησι τοῦ Τιμαίου παραμένει ἐντὸς τοῦ πλαισίου τοῦ εἰκότος (44d), καθὼς οἱ ἐξηγήσεις του γιὰ τὰ μέρη καὶ τὶς λειτουργίες τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καὶ τὴν κατασκευή τους παραμένουν εὔλογες καὶ πιθανές· λ.χ., ἡ ὅρασις ἢ ὄψις (47a) ἀποτελεῖ αἰτία τῆς μεγίστης ὠφελίας, καθὼς σ' αὐτὴν ὀφείλουμε ἀφ' ἑνὸς τὶς παρατηρήσεις μας ἐπὶ τῶν ἀστρονομικῶν φαινομένων (μῆνες τε καὶ ἐνιαυτῶν περίοδοι καὶ ἰσημερίαι καὶ τροπαί), ἀφ' ἑτέρου τό, δωρηθὲν ἐκ θεῶν μεῖζον ἀγαθόν, τὴν φιλοσοφία (47b) καὶ τὴν ἁρμονίαν καὶ τὸν ῥυθμόν, τὰ δῶρα τῶν Μουσῶν (47d). 

Ὁ Taylor (σ. 514) ἐπισημαίνει τὴν διάκρισι μεταξὺ τῶν αἰτίων, λ.χ. τῆς ὁράσεως καὶ τῶν συναιτίων, τοῦ ὀργάνου της, δηλαδὴ τῶν ὀφθαλμῶν. 

Διαβάζουμε ἀπ' τὸν Τίμαιο τοῦ καθ. Βασίλη Κάλφα (ἐκδ. Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, 2013).

Βοηθητικὴ Βιβλιογραφία

Β. ΚΑΛΦΑ, Πλάτωνος Τίμαιος, "Τὰ συναίτια, ἡ Ἀνάγκη καὶ ἡ Ὑποδοχή", σ. 109.
A. E. TAYLOR, Πλάτων, σ. 513-514, ἐκδ. ΜΙΕΤ, 2009.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ