Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2016

ΣΤΕΝΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ

Εικόνα
Παρακολουθῶντας τὸν γραφικὸ πρόεδρο τῆς Ἑνώσεως Κεντρώων καὶ προνομιακὸ συνομιλητὴ τῆς γερμανικῆς πρεσβείας, νὰ προτείνῃ τὴν παραίτησι τοῦ πρωθυπουργοῦ καὶ οἰκουμενικὴ κυβέρνησι ὑπὸ τὸν τ. διοικητὴ τῆς Τραπέζης τῆς Ἑλλάδος, Γεώργιο Προβόπουλο (σ.σ. ἐνεχόμενο, κατόπιν ἔξωθεν ἐντολῶν, στὸ σκάνδαλο τοῦ Τ+10 τοῦ 2009), ὁ ὁποιοσδήποτε παροικῶν ἐν Ἀθήναις κατανοεῖ, πόσο ἔχει ἐκπέσει ἡ πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας μας καὶ ποιοὶ πολιτικοὶ νάνοι διαχειρίζονται τὰ κοινά, τὴν πιὸ κρίσιμη περίοδο μετὰ τὴν Μεταπολίτευσι.Ἕνα εἶναι τὸ κοινῶς ἀποδεκτὸ συμπέρασμα: ὅτι ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἔχει "τελειώσει", ἔχοντας ἐξαντλήσει τὸν χρόνο γιὰ τὸ ἔργο ποὺ τοῦ ἀνετέθη ἀπ' τὸ Βερολῖνο, δηλαδὴ τὴν "νομιμοποίησι" τοῦ Μνημονίου· τὸ ἔχει κατανοήσει καὶ ὁ ἴδιος, γι' αὐτὸ καὶ δὲν εἰσάγει στὴν Βουλή, πρὸς ψήφισιν, τὸ Ἀσφαλιστικό, αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ θὰ ἀπορρίψουν ἀμέσως μετά, ὡς "λίγο" (σ.σ. ἀνεπαρκές) οἱ δανειστές. Γιὰ τὴν πρότασι τῶν δανειστῶν (μείωσι ἔως καὶ 30% τῶν κυρίων συντάξεων καὶ κ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 27 Φεβρουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ συναντηθοῦμε στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ ἀναλύσουμε τὸ ἐδάφιο 53c ἔως 61c τοῦ Τιμαίου, τὸ ὁποῖο ἀφορᾷ στὴν ἀτομικὴ δομὴ τῆς ὕλης.

Στὸ ἐδάφιο αὐτὸ ὁ Πλάτων ἀναζητεῖ τὴν ἀρχὴν τῶν ὑλικῶν στοιχείων, μέσῳ τῆς συνθέσεως, τὴν ὁποίαν εἰσήγαγε στὴν προηγουμένη ἑνότητα (νοῦς + ἀνάγκη), ἐντὸς ὅμως τοῦ πλαισίου τοῦ εἰκότος λόγου: ὑποτιθέμεθα κατὰ τὸν μετ' ἀνάγκης εἰκότα λόγον πορευόμενοι (53d). Τὰ τέσσερα πρωταρχικὰ στοιχεῖα τοῦ Ἐμπεδοκλέους (τὴν ὀνομασία αὐτὴ ἔχει ἤδη ἀμφισβητήσει, λόγῳ τοῦ ὅτι δὲν ἀποτελοῦν στοιχεῖα, δηλαδὴ ὕλη μὴ διασπώμενη περαιτέρω) τὰ ἀντιστοιχεῖ σὲ ἕνα κυρτὸ κανονικὸ πολύεδρο (ἢ πλατωνικὸ στερεό, ὅπως ἔκτοτε τὰ ὠνόμασαν οἱ Μαθηματικοί): ἡ πυραμίς (κανονικὸν τετράεδρον) στὸ πῦρ, τὸ κανονικὸν ὀκτάεδρον στὸν ἀέρα, τὸ κανονικὸν εἰκοσάεδρον στὸ ὕδωρ καὶ ὁ κύβος (κανονικὸν ἑξάεδρον) στὴν γῆ (55a-55c). Τέλος, ἡ ἐναπομείνασα κατασκευή, ἡ πέμπτη, τὸ κανονικὸν δωδεκάεδρον, τῶν δώδεκα κανονικῶν πε…

ΤΙΤΛΟΙ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΕΚΟ

Εικόνα
Ὁ καθηγητὴς Σημειωτικῆς Οὑμπέρτο Ἔκο, γνωστὸς στὴν χώρα μας ἀπ' τὸ περιβόητο Ὄνομα τοῦ Ρόδου (βραβεῖα Strega,1981 καὶ Medicis Etranger, 1982) δὲν εἶναι πιὰ μαζύ μας. Γεννήθηκε στὴν Ἀλεσάντρια τοῦ Πιεμόντε (1932) καὶ ἀπεβίωσε προχθές, στὶς 19 Φεβρουαρίου.Οἱ πιέσεις τοῦ πατέρα του νὰ σπουδάσῃ Νομικὰ δὲν ἦταν ἀρκετὲς γιὰ τὸν νεαρὸ Ἔκο (ἴσως ἀρτικόλεξο τοῦ: ex coelis oblatus, ἤτοι ὁ θεὸς σώζοι), ὁ ὁποῖος ἀφέθηκε στὸ πάθος του,  στὴν Μεσαιωνικὴ Φιλοσοφία, στὴν Λογοτεχνία καὶ στὴν μελέτη τῶν θρῃσκευτικῶν πραγμάτων στὴν Δύσι· τὸ 1954 ὁλοκληρώνει τὴν διδακτορική του διατριβὴ στὸν ἐπίσημο θεολόγο τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας, τὸν Θωμᾶ τὸν Ἀκυϊνάτη καί, ἀμέσως μετὰ ἐκδίδει τὸ πρῶτο του βιβλίο: Ζητήματα Αἰσθητικῆς στὸν Θωμᾶ τὸν Ἀκυϊνάτη. Τὸ 1975 ἐκλέγεται καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο τῆς Μπολώνια καὶ τὸ 2008 ἀνακηρύσσεται πρόεδρος τοῦ Διεθνοῦς Κέντρου Μελετῶν Σημειωτικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Σὰν Μαρῖνο.

Τὸ 1980 συγγράφει τὸ Ὄνομα τοῦ Ρόδου τῶν ἐννέα ἑκατομμυρίων ἀντιτύπων, μέσῳ τοῦ ὁποίου τοῦ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 20 Φεβρουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) συνεχίζουμε τὴν συζήτησί μας στὸν πλατωνικὸ Τίμαιο, ἀναλύοντας τὸ ἐδάφιο 47e-53c.Στὸ ἐδάφιο αὐτὸ ὁ Τίμαιος προχωρεῖ ἀπ' τὰ διὰ νοῦ δεδημιουργημένα στὰ δι' ἀνάγκης γιγνόμενα (47e), τοποθετῶντας τὴν γένεσιν στὸ μέσον τῶν δραστηριοτήτων τῶν ἀνωτέρω διὰ τῆς πειθοῦς: μεμειγμένη γὰρ οὖν ἡ τοῦδε τοῦ κόσμου γένεσις ἐξ ἀνάγκης τε καὶ νοῦ συστάσεως ἐγεννήθη· νοῦ δὲ ἀνάγκης ἄρχοντος τῷ πείθειν αὐτὴν τῶν γιγνομένων (48a). Καὶ αὐτὴν τὴν διήγησι θὰ τὴν ἐντάξῃ στὸ πλαίσιο τοῦ εἰκότος λόγου (48d), εἰσάγοντας τὴν ὑποδοχή, τὸ νέο (τρίτον ἄλλο γένος) στοιχεῖο τοῦ λόγου του (49a). Στὴν ἰδιαίτερη διάλεκτό του ὀνομάζει τὴν ὑποδοχὴ μητέρα, τὸ ὑπόδειγμα πατέρα καὶ ἔκγονον (παιδί) τὴν δὲ μεταξὺ τούτων φύσιν (50d). 
Τὸ ἀνόρατον καὶ ἄμορφον  (51b) τῶν τεσσάρων στοιχείων καὶ ἡ ἀναζήτησι τῶν ἀντιστοίχων εἰδῶν διακόπτει τὴν ροὴ τοῦ εἰκότος καὶ δίδει τὴν σκυτάλη στὸν λόγον, τὸν αὐθεντικὸ θὰ λέγαμε ἢ ἄνευ προ…

ΤΟ "ΑΓΚΑΛΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΑΡΚΟΥΔΑΣ" ΣΤΟ ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ

Στὶς 31 Ἰανουαρίου τοῦ 1943 (ἢ στὶς 2 Φεβρουαρίου οἱ τελευταῖοι), ὁ Γερμανὸς στρατάρχης Φρῆντριχ Πάουλους, εἰκοσιδύο στρατηγοὶ καὶ ὅ,τι ἀπέμεινε ἀπ' τὴν περιβόητη ἕκτη στρατιὰ τῆς Wermacht, γιὰ τὴν ὁποία κάποιοι ἔλεγαν μὲ αὐταρέσκεια, ὅτι "θὰ μποροῦσε νὰ κατακτήσῃ ἀκόμη καὶ τὸν οὐρανό", παραδόθηκαν στὸν Κόκκινο Στρατό.
Δὲν μνημονεύουμε τυχαῖα τὴν ἡμερομηνία αὐτή· κατ' ἀρχὰς ἀποτέλεσε τὴν πρώτη ἧττα τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ. Ἀπέδειξε, ἰδιαιτέρως στοὺς κατεκτημένους λαούς, ὅτι τὸ Γ΄ Ράιχ δὲν εἶναι ἀνίκητο. Ἐπίσης, ἔδωσε τὴν αὐτοπεποίθησι ποὺ ἔλειπε ἔως τότε στοὺς λαοὺς τῆς ΕΣΣΔ καὶ τοὺς ἔδειξε τὸν δρόμο πρὸς τὴν τελικὴ νίκη. Ἂς μὴ λησμονοῦμε, ὅτι ἔως τότε ὁ γερμανικὸς στρατὸς προχωροῦσε ἀπὸ νίκη σὲ νίκη καὶ σταμάτησε μόνο δύο φορές, δίχως ὅμως νὰ ἡττηθῇ: στὴν Μόσχα, τὸ φθινόπωρο τοῦ 1941 καὶ στὸ Λένινγκραντ ἐπὶ ἐννιακόσιες ἡμέρες. Συνέτριψε τὸ ὑψηλὸ ἠθικὸ τοῦ γερμανικοῦ στρατοῦ, ὁ δὲ γερμανικὸς λαὸς ἄρχισε νὰ "βλέπῃ" ἐξ ἴσου πιθανὸ καὶ τὸ ἐνδεχόμενο τῆς ἧττας· ἐ…