Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2016

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 2 Ἀπριλίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) θὰ συνεχίσουμε τὴν ἀνάγνωσι τοῦ Τιμαίου, ὑπενθυμίζοντας τὴν σχέσι τῆς Ἀνάγκης μὲ τὸν δημιουργό-Νοῦ (68e-69d).
Ἡ Ἀνάγκη ἐπιστρατεύθηκε λίγο πρίν, γιὰ νὰ ἐπισημανθῇ ὅτι (48a): πρῶτον, ἡ τοῦδε τοῦ κόσμου γένεσις ἐξ ἀνάγκης τε καὶ νοῦ συστάσεως ἐγεννήθη καὶ δεύτερον, ὅτι ἡ θέσι της εἶναι νὰ ὑπηρετῇ, πεπεισμένη, τὸν νοῦ: δι' ἀνάγκης ἡττωμένης ὑπὸ πειθοῦς ἔμφρονος οὕτω κατ' ἀρχὰς συνίστατο τόδε τὸ πᾶν. Ἔργα της εἶναι τὰ σώματα (μὲ τὶς μαθηματικὲς δομὲς ποὺ γνωρίσαμε) καὶ οἱ αἰσθητές τους ποιότητες. Ἐντύπωσι προκαλεῖ ἡ διαφορετική της λειτουργία, ἀπ' αὐτὴν τῆς Πολιτείας, τὴν κατὰ Taylor (σ. 516): "ἀρχὴ τῆς τάξης καὶ τοῦ νόμου".
Στὸ ὑπὸ ἐξέτασιν ἐδάφιο προσδιορίζεται ἡ δράσι της ὡς τὸ ἀναγκαῖον εἶδος τῆς αἰτίας καὶ ἀντιδιαστέλλεται πρὸς τὸ θεῖον εἶδος της (68e), τὸν Νοῦ-Δημιουργό. Αὐτὴ ἡ εἰσαγωγὴ θεωρεῖται ἀπαραίτητη, διότι στὸ τελευταῖο μέρος τοῦ διαλόγου (68d-92c) θὰ ἐξετασθ…

Ο ΣΥΡΙΖΑ, Η ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΠΟΦΕΥΚΤΟ ΤΕΛΟΣ

Εικόνα
Οἱ δύο προσκλήσεις τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα ἀπ' τὸν Γάλλο πρόεδρο Φρανσουὰ Ὁλάν, στὸ Παρίσσι καὶ στὶς Βρυξέλλες καὶ ἡ ἀποδοχή τους ἀπ' τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό, δύο τινὰ σημαίνουν: πρῶτον, ὅτι ἡ ἔως τώρα γνωστή μας Σοσιαλιστικὴ Διεθνὴς ὑπὸ τὸν Γιῶργο Παπανδρέου θὰ διαλυθῇ λόγῳ τῆς ἀμερικάνικης κατευθύνσεως, στὴν ὁποίαν τὴν ἔστρεψε ὁ ΓΑΠ ἀπὸ τότε ποὺ ἀνέλαβε τὴν προεδρεία της καὶ δεύτερον, ὅτι ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἔχει ἀποφασίσει τὴν πλήρη ἔνταξι τοῦ ΣύΡιζΑ στὴν ὑπὸ ἵδρυσιν νέα εὐρωπαϊκή -γερμανική- Σοσιαλιστικὴ Διεθνῆ.

Ἡ ἀποδοχὴ τῶν προσκλήσεων αὐτῶν δὲν πρέπει νὰ θεωρηθῇ τυχαία. Ἡ ἀξιολόγησί τους δείχνει, πρῶτον, ὅτι ἡ κυβερνητικὴ σύμπραξι ΣύΡιζΑ καὶ ἈνΕλλ τελειώνει ὁσονούπω, καθὼς ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἔχει ἐνσωματωθῆ πλήρως στὴν εὐρωπαϊκὴ πολιτική, ὅπως τὴν ἐκφράζει τὸ γερμανικὸ κεφάλαιο, ἐνῷ ὁ Πάνος Καμμένος ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ πιστὸς στὶς ΗΠΑ (κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψί του ἐκεῖ πρέπει νὰ ἀνανέωσε τοὺς ὅρκους πίστεως στοὺς ὑπερατλαντικούς του "προστᾶτες") καὶ δεύτερον, ὅτι ὁ Ἀλ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 19 Μαρτίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) συνεχίζουμε τὴν ἀνάγνωσι καὶ τὸν σχολιασμὸ τοῦ Τιμαίου (61c-68d).

Ἡ Ἀνάγκη συνεχίζει τὸ δημιουργικό της ἔργο, ὑποκαθιστῶντας τὸν Νοῦ-Δημιουργό: δεῖ δὲ καὶ τὰ δι' ἀνάγκης γιγνόμενα τῷ λόγῳ παραθέσθαι (47e) ἢ ὅπως ὁλοκληρώνει: ταῦτα δὴ πάντα τότε ταύτῃ πεφυκότα ἐξ ἀνάγκης ὁ τοῦ καλλίστου τε καὶ ἀρίστου δημιουργὸς ἐν τοῖς γιγνομένοις παρελάμβανεν (68e).
Ποιὰ εἶναι τὰ ἔργα τῆς Ἀνάγκης; Κατ' ἀρχὰς τὰ σώματα (ἢ τὰ τέσσερα πρωταρχικὰ στοιχεῖα, ὅπως εἶναι πιὸ γνωστὰ ἀπ' τὸν Ἐμπεδοκλῆ), τὰ ἀποτελούμενα ἀπ' τὰ ἰσόπλευρα, ὀρθογώνια καὶ σκαληνὰ τρίγωνα, γιὰ τὰ ὁποῖα μιλήσαμε στὴν προηγουμένη ἑνότητα· ἐν συνεχείᾳ τὶς ποιότητες τῶν σωμάτων αὐτῶν καὶ τὰ παθήματα: τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν, τὸ σκληρὸν καὶ τὸ μαλακόν, τὸ βαρὺ καὶ τὸ κοῦφον (ἐλαφρό), τὸ λεῖον καὶ τὸ τραχύ, τὴν ἡδονὴ καὶ τὴν λύπη, τὶς γεύσεις, τὶς ὀσμές, τὰ περὶ τὴν ἀκοήν (τοὺς ἤχους) καὶ τὰ χρώματα.  
Διαβάζουμε ἀπ' τὸν Τίμα…

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-HOT SPOT

Εικόνα
Τὸ τεράστιο πρόβλημα μὲ τοὺς πρόσφυγες καὶ τοὺς μετανάστες φαίνεται ὅτι θὰ ὀξυνθῇ ἐντὸς τοῦ 2016 καὶ ἡ διαχείρισί του θὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τὶς ἐντολὲς τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι στήν, κλυδωνιζόμενη ἀπ' τὴν κρίσι καὶ τὰ Μνημόνια, χώρα μας θὰ παραμείνουν περὶ τὸ ἕνα ἑκατομύριο ἄνθρωποι, μετέωροι μεταξὺ τῆς ΕΕ καὶ τῆς ἐπιστροφῆς τους (;) στὴν Τουρκία καὶ ἀπ' αὐτὴν στὶς χῶρες καταγωγῆς τους.

Ἡ κυβέρνησι τὰ ἔχει συμφωνήσει ὅλα αὐτὰ μὲ τοὺς ἑταίρους της, ἔχοντας ἀποδεχθῆ τὴν μετατροπὴ τῆς χώρας σὲ ἕνα τεράστιο hot spot, μὲ ὅτι αὐτὸ μπορεῖ νὰ σημαίνῃ γιὰ τὸν τουρισμὸ καὶ τὴν ἀσφάλεια τῶν συμπολιτῶν μας. Δὲν πρέπει νὰ "κλείνουμε τὰ μάτια" μπροστὰ στὰ προβλήματα ποὺ εἶναι πολὺ πιθανὸν νὰ δημιουργηθοῦν. Οἱ μειωμένες προσελεύσεις τουριστῶν καὶ οἱ ἀναμενόμενες ἀκυρώσεις θὰ φέρουν ἀπολύσεις προσωπικοῦ, ἑπομένως αὔξησι τῆς ἀνεργίας, ἐνῷ οἱ ἀπάνθρωπες συνθῆκες διαβιώσεως τῶν προσφύγων καὶ τῶν μεταναστῶν στὴν χώρα μας θὰ δημιουργήσουν τὶς προϋποθέσεις ἐξεγέρσεων μὲ …