Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2016

ΟΙ ΑΡΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΓΥΜΝΟΙ

Εικόνα
Ὁ διαγωνισμὸς γιὰ τὶς τηλεοπτικὲς ἄδειες τελείωσε πρὸ 15μέρου καὶ μέσα ἀπ᾽ αὐτὴν τήν, ἀμερικανικῆς κοπῆς διαδικασία ἀναδείχθηκαν οἱ λεγόμενοι ῾῾ὑπερθεματιστές῾῾, οἱ ὁποῖοι ἀφοῦ ξεπέρασαν (;) τὸν σκόπελο τοῦ πόθεν ἔσχες, πέρασαν στὸν δεύτερο καὶ πιὸ οὐσιαστικὸ γῦρο, αὐτὸν τῆς προκαταβολῆς, πλὴν ὅμως μὲ ἀπώλειες. Ὁ Γ. Ἀλαφοῦζος καὶ ὁ Β. Μαρινάκης κατέθεσαν τὴν προκαταβολὴ τὴν περασμένη Παρασκευή, ὁ Μ. Κυριακοῦ σήμερα, ἀλλὰ ὁ Χρ. Καλογρίτσας, λόγῳ ἐλλείψεως ρευστοῦ, ἀκόμη τὴν ψάχνει κι ἑτοιμάζεται νὰ παραχωρήσῃ τὴν θέσι του στὸν ἑπόμενο, στὸν κατὰ δήλωσί του ῾῾λαγό῾῾, στὸν Ἰβὰν Σαββίδη.


Μόνο ἐὰν μελετήσουμε τὴν ποιότητα ἑνὸς ἑκάστου θὰ μπορέσουμε νὰ κατανοήσουμε τὸ μέλλον τῆς ἐνημέρωσης τοῦ λαοῦ μας τὰ προσεχῆ χρόνια τοῦ Μνημονίου. Ὁ Γ. Ἀλαφοῦζος ἔχει δεσμευμένη τὴν περιουσία του, κινητὴ καὶ ἀκίνητη, ὁ Β. Μαρινάκης διώκεται ποινικῶς γιὰ τὴν ὑπόθεσι μεταφορᾶς ναρκωτικῶν μὲ τὸ πλοῖο Noor-1, ὁ Μ. Κυριακοῦ διέφυγε τὴν σύλληψι πρὸ ὀκταετίας γιὰ πολεοδομικὲς παραβάσεις στὸ Κρανίδι καὶ ὁ Χρ. Καλ…

Η ΠΡΩΤΗ ΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙ ΣΤΙΣ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Ἡ πρώτη μας συνάντησι γιὰ τὸν Μένωνα πραγματοποιήθηκε πρὸ ὀλίγου, στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη῾῾ (πλ. Ψυρρῆ). Ἐπισημάνθηκαν οἱ ἰδιαιτερότητες τοῦ διαλόγου, δηλαδὴ τὸ ὅτι εἶναι ἕνας μεταβατικός, μεταξὺ τῆς πρώτης (῾῾σωκρατικῆς῾῾) καὶ τῆς δευτέρας ἢ μέσης περιόδου διάλογος, ὅτι τίθεται τὸ θέμα τῆς ἀθανασίας τῆς ψυχῆς ζήτημα καὶ ἡ συναφὴς ἐξίσωσι: γνῶσις=ἀνάμνησις, ὅτι ἐμφανίζονται γιὰ πρώτη φορὰ στοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους οἱ μαθηματικὲς ἐπεξεργασίες τοῦ Ὁμακοείου (τὸ πυθαγόρειο θεώρημα, ἡ θεωρία τῶν ἀρρήτων κ.λπ.), ὅτι ἀκολουθεῖται ἡ μέθοδος τῶν Ὑποθέσεων κ.ἄ. 


Συνεχίζουμε στὶς 8 Ὀκτωβρίου, διαβάζοντας ἀπ᾽ τὸ βιβλίο τοῦ Ἰ. Πετράκη Πλάτωνος, Μένων (ἐκδ. Πόλις, 2008 ἢ Βιβλιοπωλεῖον τῆς Ἑστίας, 2016) ἀπ᾽ τὴν Εἰσαγωγὴ τὶς σελίδες 28 ἔως 32, τὸ κείμενο 70a-71b  καὶ τὰ σχόλια 1 ἔως 12.
Βοηθητικὴ Βιβλιογραφία
TAYLOR, E.A. (2009), Πλάτων, σ. 165, ἐκδ. ΜΙΕΤ.

ΜΝΗΜΗ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

Εικόνα
Σήμερα, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Τῦμβο τῶν Σαλαμινομάχων, θὰ τελέσουμε πολιτικὸ καὶ θρῃσκευτικὸ μνημόσυνο. Τὸ θρῃσκευτικὸ μέρος τοῦ μνημοσύνου θὰ ἐπιμεληθῆ ἡ Λ. Κ. Λάβρυς.
Ἡ τεράστια στρατηγικὴ σημασία τῆς νίκης ἔχει ἀναλυθῆ σὲ ἀναρτήσεις προηγουμένων ἐτῶν. Ἄλλως τε, τὸ μνημόσυνο αὐτὸ τελεῖται ἐπὶ δεκαοκτὼ συναπτᾶ ἔτη. Αὐτὸ στὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἑστιάσουμε ἐφέτος εἶναι τὸ μεταφυσικὸ τοπίο, ἐντὸς τοῦ ὁποίου ἐξελίχθηκε ἡ ναυμαχία.


Τὸ Μαντεῖο τῶν Δελφῶν καὶ ὁ Προφήτης Ἀκήρατος εἶχαν χρησμοδοτήσει, προτείνοντας τὸ τεῖχος ξύλινον στὴν θείαΣαλαμῖνα καὶ ὁ Θεμιστοκλῆς, ἑρμηνεύοντας ὀρθῶς τὸν χρησμό, ἐπρότεινε τὴν κατασκευὴ διακοσίων τριήρεων, ἀπ᾽ τὸ ἐτήσιο εἰσόδημα τῶν δέκα δραχμῶν κατὰ κεφαλήν, ποὺ ἀπέδιδαν στὸν δῆμο τὰ μεταλλεῖα τοῦ Λαυρείου. Πρὸ τῆς ναυμαχίας, δύο εἶναι τὰ ἄξια ἀναφορᾶς συμβάντα: τὸ πρῶτον, ἡ κατάληψις τῶν Ἀθηνῶν, ἡ καταστροφὴ τῶν ἱερῶν στὴν Ἀκρόπολι καὶ ἡ θανάτωσις τῶν ἱερέων καὶ τῶν ἐναπομεινάντων γερόντων καὶ τὸ δεύτερον, ὁ κονιορτός, ὁ ἀπ᾽ Ἐλευσῖνος, τὸν ὁποῖον ἑρμήνευσ…

ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΓΚΑ

Εικόνα
Τὸ κανάλι ποὺ πρωταγωνίστησε στὴν σκληρότερη ἐπίθεσι ἐναντίον τῶν ἐργαζομένων ἀπ᾽ τὴν ἀρχὴ τῆς κρίσης τοῦ 2009, φαίνεται ὅτι τερματίζει τὸν βίο του. Τὶς λεπτομέρειες δὲν τὶς γνωρίζουμε ἀκόμη, ἀλλὰ ἀπ᾽ ὅτι φαίνεται, οἱ βασικοὶ μέτοχοι (Φ. Μπόμπολας, Στ. Ψυχάρης, Β. Βαρδινογιάννης κ.λπ.) δὲν θὰ συμμετάσχουν στὴν αὔξησι τοῦ μετοχικοῦ του κεφαλαίου.


Μόλις τὴν προηγουμένη Πέμπτη δόθηκαν οἱ νέες ἄδειες καὶ τὸ ΜΕΓΚΑ δὲν προσκλήθηκε κἂν στὴν διαδικασία, διότι δὲν εἶχε τὴν ἀπαιτούμενη τραπεζικὴ ἐνημερότητα. Οἱ ἀστέρες τοῦ καναλιοῦ δὲν θὰ χαθοῦν ἀπ᾽ τὴν τηλεοπτικὴ ἀγορά, διότι σὲ κάποιο ἀνταγωνιστικὸ μέσο θὰ βολευθοῦν, οἱ ὑπόλοιποι ἐργαζόμενοι, ὅμως, θὰ ἐνταχθοῦν στὴν τεράστια στρατιὰ τῶν ἀνέργων.
Ἴσως νὰ εἶναι ἡ πρώτη φορά, κατὰ τὴν ὁποίαν κανεὶς δὲν πρόκειται νὰ στηρίξῃ τοὺς πρώην ἐργαζομένους τοῦ ΜΕΓΚΑ στὸν δρόμο. Τὰ αὐτὰ θὰ ἰσχύσουν καὶ γιὰ τοὺς ἐργαζομένους τοῦ ΑΛΦΑ καὶ τοῦ ΣΤΑΡ, διότι κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ ξεχάσῃ τὸ πῶς φέρθηκαν σὲ ὅλους τοὺς διαμαρτυρόμενους καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἀπεργοὺς στὰ ἑ…