Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτώβριος, 2016

ΤΟ ΑΝΑΠΑΝΤΕΧΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΜΕ

Εικόνα
Ἡ ἑτυμηγορία τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας πρέπει νὰ ἀποτιμηθῆ θετικά, διότι ἀκυρώνει τὸν σχεδιασμὸ τοῦ ΔΝΤ καὶ τῆς κυβέρνησης γιὰ λίγα κι ἐλεγχόμενα ἀπ᾽ τὶς μνημονιακὲς κυβερνήσεις ΜΜΕ. Δὲν πρόκειται γιὰ νόμο ρήξης, ὅπως μὲ πονηρὸ τρόπο διαφήμιζε ἡ κυβέρνησι ΣύΡιζΑ-ἈνΕλλ, ἀλλὰ γιὰ ἄλλον ἕναν νόμο ὑποταγῆς στοὺς δανειστές. Ἄλλω τε καὶ δὲν πρέπει ποτὲ νὰ τὸ ξεχνᾶμε καὶ αὐτὴ ἡ κυβέρνησι ἔχει ἐκχωρήσει τὴν νομοθετικὴ λειτουργία τῆς Βουλῆς στὴν Τρόικα.


Γιατί, ὅμως, οἱ δικαστὲς τοῦ ΣτΕ ἔκριναν ἀντισυνταγματικὸ τὸν νόμο Παππᾶ; Κατ᾽ ἀρχάς, διότι αἰσθάνονται, ὅτι ἡ κυβέρνησι τοῦ Ἀλ. Τσίπρα θὰ καταρρεύσῃ ὁσονούπω καί, κατὰ δεύτερον, διότι δὲν ἐπιθυμοῦν, τώρα, νὰ συγκρουσθοῦν μὲ τὴν ἐγχώρια διαπλοκή. Ἐπὶ πλέον, δὲν ἐπιθυμοῦν νὰ ἀπολυθοῦν ἐξ αἰτίας τους, 2.500 χιλιάδες ἐργαζόμενοι στὰ κανάλια Ἄλφα, Μέγκα (σ.σ. οὐσιαστικὰ ἔχει ῾῾κλείσει῾῾λόγῳ τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων τῶν ἐπιχειρηματιῶν του), Ἔψιλον κ.λπ.
Τὸ τί θὰ γίνῃ στὸ μέλλον εἶναι λίγο-πολὺ προβλέψιμο. Ὁ Ἀλ. Τσίπρας καὶ οἱ περὶ αὐτὸν θὰ προ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν Ὡραία Πεντέλη (πλ. Ψυρρῆ) συνεχίζουμε τὶς ἀναγνώσεις μας στὸν πλατωνικὸ Μένωνα, συγκεκριμένα τὸ ἐδάφιον 71c-73c, στὸ ὁποῖο ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Μένων συζητοῦν τὸν πρῶτο ὁρισμὸ τῆς ἀρετῆς: τὸ ἱκανὸν εἶναι τὰ τῆς πόλεως πράττειν (γιὰ τὸν ἄνδρα) καὶ τὸ τὴν οἰκίαν εὖ οἰκεῖν, σώζουσάν τε τὰ ἔνδον καὶ κατήκοον οὖσαν τοῦ ἀνδρός (γιὰ τὴν γυναῖκα).


Ὁ Σωκράτης στοὺς διαλόγους τῆς πρώτης περιόδου (Λάχης, Εὐθύφρων κ.λπ.) ἀναζητεῖ τὸν ὁρισμὸ τῆς ἐξεταστέας ἰδέας (σ.σ. ἐν προκειμένῳ τῆς ἀρετῆς) ὡς τὸ τοῖς πᾶσι κοινόν. Τὸ αὐτὸ πράττει καὶ στὸν Μένωνα. Ὁ Σωκράτης προσπαθεῖ νὰ ἀλλάξῃ τὸν σοφιστικὸ τρόπο σκέψης τοῦ νεαροῦ ἀριστοκράτη ἐκ Θεσσαλίας, τὸν ὁποῖον ἔχει διδαχθῆ ἀπ᾽ τὸν διάσημο σοφιστὴ Γοργία καὶ νὰ ὑποδείξῃ τὸν δικό του.
Διαβάζουμε ἀπ᾽ τὸν Μένωνα τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, σὲ εἰσαγωγή, μετάφρασι καὶ σχόλια τοῦ Ἰ. Πετράκη.

ΑΧΜΕΣ, Ο ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΦΕΓΓΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ πολὺ γνωστὸ μυθιστόρημα τοῦ Τεύκρου Μιχαηλίδη (ἐκδ. Πόλις, 2009), ποὺ ἀναφέρεται στὸν Αἰγύπτιο μαθηματικό, τὸν Ἀχμές, θὰ τὸ συζητήσουμε στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, τὸ προσεχὲς Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι.Στὸν Ἀχμὲς ἀποδίδεται ἡ συγγραφὴ τοῦ παπύρου μὲ τὰ ὀγδοντατέσσερα μαθηματικὰ προβλήματα (Ἀριθμητικῆς καὶ Γεωμετρίας), τὸ πρῶτο κείμενο μαθηματικῶν στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος (πάπυρος τοῦ Ρῆντ). Πιὸ σημαντικὸ ἀπ᾽ αὐτὰ θεωρῶ τὸ πρόβλημα 26 τοῦ παπύρου, τὴν Μέθοδο τῆς αὐθαίρετης λύσης (Regula Falsi) μέσῳ τῆς ὁποίας ἐπιλύονται ἐξισώσεις πρώτου βαθμοῦ τοῦ τύπου: ἀπὸ ποιὸν ἀριθμὸ ποὺ θὰ ἀφαιρέσω τὸ μισό του καὶ τὸ ἕνα τέταρτο θὰ προκύψῃ ὁ πέντε; Ἐὰν ὑποθέσουμε, ὅτι ὁ ἀριθμὸς αὐτὸς εἶναι ὁ τέσσερα, τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ἕνα, ὁπότε πολλαπλασιάζοντας καὶ τὰ δύο μέλη μὲ πέντε, προκύπτει ὅτι ὁ ζητούμενος ἀριθμὸς εἶναι ὁ εἴκοσι (20-20/2-20/4=5).
Ὁ Τεῦκρος Μιχαηλίδης εἶναι δρ Μαθηματικῶν καὶ διδάσκει στὴν Μέση Ἐκπαίδευσι. Ἔχει συγγράψει ἐπίσης τὰ Πυθαγόρεια ἐγκλήματα (

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 8 Ὀκτωβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν ῾῾Ὡραία Ἑλλάδα῾῾ (πλ. Ψυρρῆ) ἀρχίζουμε τὶς ἐργασίες μας στὸν Μένωνα, στὸν πλατωνικὸ διάλογο τῆς μέσης περιόδου (ἐπακριβῶς μεταβατικὸς μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τῆς μέσης), τοῦ ὁποίου ἀντικείμενο ἀποτελεῖ τὸ ἐὰν ἡ ἀρετὴ εἶναι ἢ ὄχι διδακτή.


Ὁ Μένων ἐρωτᾶ τὸν Σωκράτη (70a), ἐὰν ἡ ἀρετὴ εἶναι: διδακτόν (καὶ μαθητόν), ἀσκητὸνφύσει παραγίγνεται τοῖς ἀνθρώποις; Ἡ ἀπάντησι τοῦ Σωκράτους δίδεται μᾶλλον διὰ τῆς πλαγίας καὶ ἀφοῦ ἐκθειάσει -μᾶλλον εἰρωνικά- τοὺς Θετταλούς, τοὺς συμπολῖτες τοῦ νεαροῦ ἀριστοκράτη καὶ τὸν διδάσκαλό του, τὸν διάσημο σοφιστὴ Γοργία, ὡς εὐδοκίμους, πλουσίους κ.λπ., καταφεύγει στὴν ἐρώτησι, τὴν ὁποίαν κανεὶς ἐκ τῶν συνομιλητῶν του δὲν μπορεῖ νὰ ἀπαντήσῃ κι ἔφερνε ἀνέκαθεν σὲ ἀδιέξοδο τοὺς σοφιστὲς καὶ τοὺς μαθητές τους: τί ἐστιν ἀρετή
Διαβάζουμε ἀπ᾽ τὸν Μένωνα τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας (2016), εἰσαγωγή (28-32), μετάφρασι κι ἑρμηνευτικὰ σχόλια (199-209) τοῦ Ἰ. Πετράκη καὶ τὴν γνωστὴ βοηθητικὴ βιβλιογραφία (T…

Η ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εικόνα
Ἡ σύγκρουσι μεταξὺ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας τῶν τελευταίων ἡμερῶν φαίνεται νὰ ὀξύνεται, ἂν καὶ τὸ βάθος της μᾶλλον δὲν εἶναι οὐσιαστικό. Ὁ μὲν Νῖκος Φίλης ἰσχυρίζεται - καὶ δικαίως- ὅτι τὸ μάθημα τῶν Θρῃσκευτικῶν στὴν μέση ἐκπαίδευσι πρέπει νὰ εἶναι οὐδέτερο, ὁ δὲ Ἱερώνυμος, ὅτι δὲν πρέπει νὰ ἀμφισβητηθῆ ἐπ᾽ οὐδενὶ ἡ ἡγεμονία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.


Κατὰ πόσον ἰσχύουν τὰ ἀνωτέρω καὶ ποιὸ θὰ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα τῆς διαμάχης αὐτῆς; Ἡ κυβέρνησι αἰσθάνεται πολὺ στριμωγμένη λόγῳ τοῦ νεοφιλελεύθερου δρόμου ποὺ ἐπέλεξε ἢ τῆς ἐπέβαλλαν ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι καὶ τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο (σ.σ. ἄλλως οἱ ῾῾θεσμοί῾῾). Ἡ Ἐκκλησία μὲ τὸν κρυμμένο ἐντέχνως ἀνθελληνισμὸ στὸ πετσί της καὶ τὴν συντηρητική της συγκρότησι, γνωρίζει ὅτι ἡ κυριαρχία της ἔχει φθάσει στὸ τέλος καὶ χρησιμοποιεῖ μόνον δημαγωγικὰ τὴν δῆθεν ταύτισί της μὲ τὸν ἑλληνισμό.
Μέχρι ποῦ θὰ φθάσῃ ἡ σύγκρουσι τῶν δύο μερῶν; Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας δὲν μπορεῖ τώρα, οὔτε καὶ στὸ μέλλον, νὰ συγκρουσθῆ μὲ τὴν Ἐκκλησία, διότ…