ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Ἡ ἐπικείμενη κατάρρευσι τοῦ Σταύρου Ψυχάρη καὶ τοῦ ΔΟΛ(Ψ) ἀποτελεῖ τὴν μεγαλύτερη ἔκπληξι τοῦ 2016. Ἡ μὴ καταβολὴ τῶν μισθῶν, ἡ δέσμευσι κεφαλαίων ποὺ προωρίζονταν γιὰ τὴν μισθοδοσία τοῦ προσωπικοῦ, τὰ συναφῆ προβλήματα στὸ Μέγκα τῶν, πάλαι ποτὲ πανίσχυρων, ἐκδοτῶν καὶ στὸν Πήγασο τοῦ Μπόμπολα (σ.σ. στὸ Μέγκα δὲν κατεβλήθη οὔτε τὸ δῶρο Χριστουγέννων καὶ δὲν εἴχαμε συλλήψεις...) δείχνουν τὸ πρόβλημα στὴν ὁλότητά του.Ὁ ἔντυπος καὶ ὁ ἠλεκτρονικὸς τύπος δομήθηκαν στὴν χώρα μας, ὅπως ὅλοι οἱ τομεῖς τῆς οἰκονομίας, στὴν τύχη. Ὁ ΔΟΛ βεβαίως ἀποτελοῦσε ἐξαίρεσι, καθὼς οἱ κυκλοφορίες τῶν ἐντύπων του ἀνάγονται στὶς ἀρχὲς τοῦ προηγουμένου αἰῶνα. Ὁ Δημήτρης καὶ ὁ Χρῆστος Λαμπράκης μὲ τὰ Ἀθηναϊκὰ Νέα καὶ τὸ Ἑλληνικὸν Βῆμα (σ.σ. μετὰ τὴν γερμανικὴ Κατοχὴ γιὰ εὐνόητους λόγους Νέα καὶ Βῆμα) κυριάρχησαν στὴν πολιτικὴ καὶ δημοσιογραφικὴ ζωὴ τοῦ τόπου), ἔχοντας λόγο ἀκόμη καὶ στὴν σύνθεσι τῶν κυβερνήσεων. Ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἰσχύ τῶν ἐφημερίδων του καὶ ἀπ᾽ τὸ ᾽90 καὶ μετὰ τὴν τηλεθέασι τοῦ Μέγκα, ἔλαβαν ἀπ᾽ τὶς Τράπεζες τεράστια ποσὰ κεφαλαίων, ὑπὸ μορφὴν δανείων, τὰ ὁποῖα σήμερα ἀδυνατοῦν νὰ ἐξυπηρετήσουν. Ἡ ἰσχυροποίησι τοῦ Ὀργανισμοῦ ἔφθασε στὸ ἀπόγειό της κατὰ τὴν περίοδο τῆς χρηματιστηριακῆς φούσκας τοῦ 1999. Μόνο ποὺ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ μετὰ ξεκίνησε ἡ πτῶσι, καθὼς τὸ χρῆμα τῶν ... ἐπενδυτῶν ὡδηγήθηκε σὲ πιὸ ἀσφαλῆ ... λιμάνια. 

Εἶναι κρῖμα γιὰ τοὺς ἐργαζόμενους στὰ ἔντυπα καὶ στὸ κανάλι τοῦ Ὀργανισμοῦ (ἐξαιροῦνται οἱ μεγαλοδημοσιογράφοι) μὲ τὶς ἀμοιβὲς τῶν ἑκατοντάδων χιλιάδων εὐρώ) ποὺ θὰ ἀνέλθουν στὰ σκαλιὰ τῆς ἀνεργίας. Ὅμως, στὰ δίσεκτα χρόνια τοῦ Μνημονίου οἱ ἀνατροπὲς ποὺ συντελοῦνται καὶ θὰ συντελεσθοῦν στὰ ἑπόμενα χρόνια εἶναι καταιγιστικές. Τὰ Νέα καὶ τὸ Βῆμα, τὸ Ἔθνος, ὁ Ἐλεύθερος Τύπος, ἡ Αὐγὴ καὶ οἱ ὑπόλοιποι ποὺ ἀκολουθοῦν, ἀποτελοῦν τὴν ἀρχὴ μιᾶς σφαγῆς. Στὰ τέλη τοῦ 2017 - καὶ μακάρι νὰ διαψευσθῶ- οἱ ἐφημερίδες ποὺ θὰ κυκλοφοροῦν θὰ εἶναι ἐλάχιστες. Οἱ ἀπολυμένοι δημοσιογράφοι θὰ γράφουν, ἔναντι 400 εὐρώ, στὶς γαλέρες τῶν ἐνημερωτικῶν sites καὶ θὰ ἀναπολοῦν τοὺς ὑψηλοὺς μισθοὺς καὶ τὴν ἰσχύ, ἡ ὁποία προερχόταν, ὄχι ἀπ᾽ τὴν ἰσχύ τους στὴν κοινωνία, ἀλλὰ ἀπ᾽ τὰ δανεικὰ καὶ ἀγύριστα τῶν τραπεζῶν, τῶν ἐπονομαζομένων καὶ ῾῾κοκκίνων δανείων᾽᾽, τὰ ὁποῖα καλούμαστε νὰ πληρώσουμε...

Y.Γ. Στὴν ἀνωτέρω φωτογραφία εἰκονίζεται ὁ Σταῦρος Ψυχάρης, ἄρτι διορισθεὶς ὡς Διοικητὴς τοῦ ῾῾Ἁγίου᾽᾽ Ὅρους. Ὁ διορισμός του στὴν θέσι αὐτή (ἀπαραίτητη τυπικὴ προϋπόθεσι ἡ κατοχὴ διδακτορικοῦ διπλώματος ποὺ δὲν εἶχε ὁ Σταῦρος Ψυχάρης) ἀπετέλεσε τὴν πρώτη νομοθετικὴ πρᾶξι τῆς κυβερνήσεως τοῦ Κώστα Σημίτη (1996). 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ