Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2017

ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ ΕΓΓΙΖΕΙ

Εικόνα
Ὁ Ἀλέξης Τσίπρας ἐξελέγη πρωθυπουργὸς πρὸ διετίας γιὰ νὰ ἀπελευθερώσῃ τὴν χώρα ἀπ᾽ τὸν μνημονιακὸ ζυγό, στὸν ὁποῖον τὸν ἐνέταξαν οἱ κυβερνήσεις τοῦ ΠαΣοΚ, ἐν πρώτοις καὶ τῆς ΝΔ κατόπιν. Ἕναν μῆνα μετὰ τὴν ἐκλογή του, στὶς 20 Φεβρουαρίου, συμφώνησε στὴν παράτασι τοῦ Μνημονίου Σαμαρᾶ γιὰ τέσσερις μῆνες, χωρὶς νὰ φέρῃ τὴν συμφωνία στὴν Βουλή.


Ἐπὶ ἕξι μῆνες ἀκολουθοῦσε τὸ δρομολόγιο Ἀθήνα-Βρυξέλλες, δίχως νὰ ἐπιτύχῃ κἄτι συγκεκριμένο. Ὅταν τὸ κράτος ἐξέμεινε ἀπὸ ρευστό, ὑπέγραψε τήν, κατάπτυστη γιὰ τὴν Ἀριστερὰ καὶ τὴν χώρα μας, δανειακὴ σύμβασι καὶ τὸ τρίτο Μνημόνιο, τὸ λεγόμενο καὶ Μνημόνιο Τσίπρα, ἀρνούμενος νὰ παραιτηθῆ ἀπ᾽τὴν πρωθυπουργικὴ καρέκλα, μήπως καὶ διασώσῃ τὰ τελευταῖα ψήγματα τῆς ἀξιοπρέπειάς του. Γιὰ νὰ ἀπαλλαγῆ ἀπ᾽τὴν τότε πρόεδρο τῆς Βουλῆς, τὴν Ζωὴ Κωνσταντοπούλου καὶ τὴν Ἀριστερὴ Πλατφόρμα τοῦ Παναγιώτη Λαφαζάνη, ὡδήγησε τὴν χώρα σὲ νέες ἐκλογές, δίδοντας τὴν νομιμοποίησι στὸ Μνημόνιό του ποὺ ἀπαιτοῦσαν οἱ δανειστές.
Ἔκτοτε κυβερνᾶ, ὡς ὁ τρίτος (ἢ καὶ τέταρτος, ἐὰν θεωρ…

H ΘΕΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΘΡΙΑΜΒΩΝ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 28 Ἰανουαρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Καφὲ Mollini (Ἱπποκράτους 9-11) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὴν Θεὰ τῶν μικρῶν θριάμβων τῆς Γιανὶκ Γκρανέκ (Ἀλεξάνδρεια, 2016), σὲ μετάφρασι τοῦ Τεύκρου Μιχαηλίδη.

Τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ ἕνα πρωτότυπο ἐγχείρημα. Ἡ ἀρχειοθέτρια Ἄννα Ρόθ, στὸν οἶκο εὐγηρίας Πάιν Ρὲν τοῦ Ντόιλεστάουν τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, συζητᾶ (1980) μὲ τὴν Ἀντέλε Γκαῖντελ, τὴν χήρα τοῦ διάσημου ἐπιστήμονα τῆς Λογικῆς, τῆς Φιλοσοφίας καὶ τῶν Μαθηματικῶν τοῦ εἰκοστοῦ αἰῶνα. Ἀναδεικνύει τὴν ἀνθρώπινη πλευρά του, αὐτὴ ποὺ δὲν γνωρίζουμε: τὶς φοβίες του, τὰ ἄγχη του, τὶς δυσκολίες στὶς προσωπικές του σχέσεις κ.λπ. Ἡ ἀφήγησι ξεκινᾶ τὴν δεκαετία τοῦ ᾽30 στὴν Βιέννη, λίγο πρὶν τὴν προσάρτησι τῆς Αὐστρίας, τὸ λεγόμενο Ἄνσλους (1938) καὶ συνεχίζεται στὴν μακαρθιστικὴ Ἀμερικὴ τῶν πρώτων μεταπολεμικῶν χρόνων, στὴν ὁποίαν ἔχει καταφύγει γιὰ νὰ μὴν συλληφθῆ ἀπ᾽ τοὺς Ναζί, ζεῖ κι ἐργάζεται ὁ Κοὺρτ Γκαῖντελ μαζὺ μ᾽ ἕναν ἄλλον μεγάλο, τὸν Ἄλμπερτ Ἀινστάιν, στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Πρῖνστον.
Ἡ …

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 21 Ἰανουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη᾽᾽(πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ ἐδάφιο, στὸ ὁποῖο ἀναπτύσσεται ἡ μαθηματικὴ μέθοδος τῶν ὑποθέσεων (86c-87c).


Ὁ Σωκράτης ἐπαναφέρει τὴν ἐξέτασι τοῦ ὁρισμοῦ τῆς ἀρετῆς καὶ θεωρεῖ, ὅτι πρέπει νὰ προπορεύεται τοῦ διδακτοῦ ἢ τοῦ οὐ διδακτοῦ (86d). Μόνο ποὺ ἡ ἐξέτασι αὐτὴ θὰ γίνῃ ἐξ ὑποθέσεως, ὅπως ἀκριβῶς πράττουν οἱ γεωμέτρες. Καὶ συνεχίζει, δίδοντας ἕνα δυσερμήνευτο παράδειγμα ἀπ᾽ τὴν Γεωμετρία: εἰ οἷόν τε ἐς τόνδε τὸν κύκλον τόδε τὸ χωρίον τρίγωνον ἐνταθῆναι (86e). Ὁ Sir Thomas L. Heath στὴν Ἱστορία τῶν ἑλληνικῶν Μαθηματικῶν (σ.σ. 371) σημειώνει, ὅτι: ῾῾ὁ C. Blass τὸ 1861 ἐγνώριζε τριάντα διαφορετικὲς ἑρμηνεῖες καὶ ἀπὸ τότε ἔχουν ἐμφανισθῆ πολὺ περισσότερες. Ἡ πρόσφατη ἑρμηνεία τοῦ Benecke φαίνεται, ὅτι ἔχει κερδήσει τὴν μεγαλύτερη ἀποδοχή. Παρ᾽ ὅλα αὐτά, νομίζω ὅτι δὲν εἶναι ἡ σωστή, ἀλλὰ ὅτι ἡ βασικὴ ἐπιχειρηματολογία τῆς σωστῆς ἑρμηνείας δόθηκε ἀπ᾽ τὸν S.H. Butcher, τὸν ὁποῖον ὡστόσο μοιάζει νὰ ἔχῃ …

Ο ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΩΡΡΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΥΘΕΪΣΜΟΣ

Εικόνα
Ὁ ἐκ Πατρῶν σωτὴρ καὶ μεσσίας Ἀρτέμης Σώρρας κυριαρχεῖ καὶ πάλι στὴν εἰδησεογραφία, μόνο ποὺ αὐτὴν τὴν φορὰ λαμβάνεται σοβαρὰ ὑπ᾽ ὄψει. Ὁ λόγος;  Κάποιος συμπολίτης μας προσκόμισε στὴν ΔΟΥ ἕνα ἔγγραφο ἀπ᾽ αὐτὰ ποὺ κατέχει ὁ Σώρρας (ὑποθέτω κάποια ἀπ᾽ τὰ ὁμόλογα τῆς Τράπεζας τῆς Ἀνατολῆς, συνολικῆς ἀξίας ... 1 τρὶς καὶ κἄτι ψιλῶν), ζητῶντας συμψηφισμὸ τῶν προσωπικῶν χρεῶν του.


Τὸ σύστημα - καὶ ὄχι μόνον αὐτό- δὲν ἄφησε ἀνεκμετάλλευτη τὴν χρυσῆ εὐκαιρία, νὰ ταὐτίσῃ δηλαδὴ τὸν Σώρρα μὲ τὸ κίνημα τοῦ ἑλληνικοῦ πολυθεϊσμοῦ, χρησιμοποιῶντας κάποιες ἀστεῖες δηλώσεις του γιὰ τήν ... ἀπολλώνεια τεχνολογία, τὴν ὁποίαν, ὑποτίθεται ὅτι ἐπώλησε ἢ πρόκειται νὰ πωλήσῃ στὴν NASA ἔναντι ἁδρᾶς ἀμοιβῆς. 
Κατ᾽ ἀρχὰς πρέπει νὰ τονισθῆ, ὅτι οὐδέποτε ὁ Ἀρτέμης Σώρρας εἶχε ἢ ἔχει ὁποιαδήποτε σχέσι μὲ τὶς κινήσεις ποὺ ἐπαγγέλλονται ἐπιστροφὴ στὴν πατρώα θρῃσκεία. Δὲν συμμετεῖχε ποτὲ σὲ καμμία τελετή, σὲ καμμία σχετικὴ διάλεξι, σὲ καμμία συζήτησι. Προφανῶς καί, ὅπως ἀποδεικνύεται ἀπ᾽ τὸ ἔγγραφο τῆς φωτογραφίας, …

ΟΙ ΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΟΑΡΙΣΤΕΡΑ

Εικόνα
Ἡ συνάντησι τοῦ Γιώργου Παπανδρέου μὲ τὴν Φώφη Γεννηματᾶ καὶ ἡ ἀναμενόμενη ἔνταξι τοῦ ἀνύπαρκτου, αὐτὴν τὴν στιγμή, Κι.Δη.Σο. στὴν Δημοκρατικὴ Συμπαράταξι (ΔηΣυ) σηματοδοτεῖ πολιτικὲς ἐξελίξεις στὴν Κεντροαριστερά, τὶς ὁποῖες δὲν ἀναμέναμε. Ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ὁ ... σωτήρας τῶν Μνημονίων ἐγκατέλειψε τὸ κόμμα ποὺ ἵδρυσε ὁ πατέρας του τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2015, λίγο πρὶν ἀναλάβῃ τὰ ἡνία τῆς χώρας ὁ Ἀλεξης Τσίπρας, προφασιζόμενος τὴν ἐναντίωσί του μὲ τὶς παληὲς ἰδέες, τὴν ἀνανέωσι τῆς Κεντροαριστερᾶς πού, μόνον αὐτὸς θὰ ἐπετύγχανε κ.ἄ. πολλά. Στὶς ἐκλογὲς ποὺ ἀκολούθησαν ἀπέτυχε νὰ εἰσέλθῃ στὴν Βουλὴ ὁριακὰ καὶ τὸν Σεπτέμβριο τοῦ ἰδίου ἔτους, στὶς μετὰ τὸ μνημόνιο τοῦ ΣύΡιζΑ ἐκλογές, δὲν κατῆλθε, διότι τὰ ποσοστὰ ποὺ θὰ ἐλάμβανε ἦταν ἀπαγορευτικὰ καὶ προσβλητικὰ γιὰ ἕναν γόνο (περὶ τὸ 0,7%).

Ἔκτοτε ἀρκέσθηκε στὴν κριτικὴ στήριξι τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, ἐλπίζοντας ἴσως καὶ σὲ κάποια ῾῾καρέκλα᾽᾽ στὸ μέλλον, τὴν ὁποίαν καὶ ... παραηγάπησε. Ἡ κίνησί του νὰ προσεγγίσῃ τὴν νῦν πρόεδρο τοῦ ΠαΣοΚ δὲν πρέπε…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 7 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 7 Ἰανουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη᾽᾽ (πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ τρίτο περὶ ἀναμνήσεως χωρίον τοῦ Μένωνος (82b-86c).


Ὁ Σωκράτης προσκαλεῖ ἕναν ἐκ τῶν πολλῶνἀκολούθων τοῦ Μένωνος. Ἀπαραίτητο προσὸν γιὰ τὴν ἐπίδειξιν ποὺ θὰ ἐπακολουθήσῃ, τὸ ὅτι ἑλληνίζει (82b). Ὁ Σωκράτης, χωρὶς νὰ χρησιμοποιήσῃ τὰ ὄργανα ἀκριβείας τῆς ἐποχῆς (τὸν κανόνα καὶ τὸν διαβήτη), σχεδιάζει τετράγωνον χωρίον ΑΒΓΔ, ἴσας ἔχον τὰς γραμμὰς ταύτας πάσας (82c), ἐπισημαίνοντας ὅτι οὐδὲν διδάσκω, ἀλλ᾽ ἐρωτῶ πάντα (82e). Προκειμένου νὰ ἀναδείξῃ τὶς περιωρισμένες μαθηματικὲς γνώσεις τῆς ἐποχῆς στὴν Ἀθήνα τῶν ἀρχῶν τοῦ 40υ αἰῶνος, ἐπιμένει στὸ ἐμβαδὸν τῶν τεσσάρων καὶ τῶν ὀκτὼ τετραγωνικῶν ποδῶν, τὰ ὁποῖα ἔχουν μήκη πλευρῶν δύο καὶ δύο ἐπὶ ρίζα τοῦ 2 ποδῶν ἀντιστοίχως. Ἡ γνῶσις τῆς ἀδυναμίας τοῦ ἀκολούθου τοῦ Μένωνος νὰ διατυπώσῃ τὴν ὀρθὴ ἀπάντησι ὁδηγεῖ τὸν Σωκράτη στὸ συμπέρασμα, ὅτι τὸ κέρδος ἀπ᾽ τὴν συνομιλία τους εἶναι ὄχι μόνον τὸ οὐκ οἶδεν, ἀλλὰ καὶ τὸ οὐδοἴεταιεἰδέναι (…