Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουάριος, 2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 25 Φεβρουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη᾽᾽ (πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ ἐδάφιο 89c-96d τοῦ Μένωνος γιὰ τὸ μὴ διδακτὸν τῆς ἀρετῆς.


Ὁ Σωκράτης θὰ ἀπαντήσῃ στὸν Μένωνα γιὰ τὸ εἴπερ ἀρετὴ ἐπιστήμη ἐστίν (89d), μόνο ποὺ τὸ συνδέει ἀποκλειστικῶς μὲ τὸ διδακτὸν αὐτῆς, ἑπομένως καὶ μὲ τοὺς διδασκάλους καὶ τοὺς μαθητές, λ.χ. τὸν Ἄνυτο, ὁ ὁποῖος γνωρίζει, ἔστω καὶ δυνητικὰ τὸ θέμα. Ὁ Ἄνυτος δὲν συμφωνεῖ μὲ τὴν παραπλανητικὴ ὑπόδειξι τοῦ Σωκράτη γιὰ τοὺς σοφιστές, ὅτι εἶναι δηλαδὴ διδάσκαλοι τῆς ἀρετῆς. Ἀντιθέτως, θεωρεῖ ὅτι διαφθείρουν τοὺς συγγιγνομένους (91c), κατηγορία τὴν ὁποίαν θὰ ἐπαναλάβῃ λίγα χρόνια ἀργότερα στὸ δικαστήριο ἐναντίον τοῦ Σωκράτους. 
Τὰ παραδείγματα τοῦ Θεμιστοκλέους, τοῦ Ἀριστείδου καὶ τῶν ἄλλων πολιτικῶν ἀνδρῶν ποὺ δὲν ἐδίδαξαν στὰ παιδιά τους τὴν πολιτικὴ ἀρετή, καθὼς καὶ ἡ ἀπουσία διδασκάλων καὶ μαθητῶν της, ὁδηγοῦν τὸν διάλογο στὸ μερικὸ συμπέρασμα, ὅτι ἡ ἀρετὴ οὐ διδακτόν.
Διαβάζουμε τὸν Μένωνα τοῦ Ἰ. Πετράκη (Ἑστία, 2016): εἰσαγω…

ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ Η ΝΔ

Εικόνα
Στὶς 13 Φεβρουαρίου δεκαέξι βουλευτὲς τῆς Νέας Δημοκρατίας, ὁ Δημήτρης Καμμένος τῶν ἈνἙλλ καὶ ὁ ἀνεξάρτητος βουλευτὴς Νῖκος Νικολόπουλος κατέθεσαν ἐπερώτησι στὴν Βουλή, ἀπαιτῶντας ῾῾ἐδῶ καὶ τώρα᾽᾽ τὴν ἐκπλήρωσι μιᾶς ὑποσχέσεως ποὺ εἶχαν δώσει οἱ ἀγωνιστὲς τοῦ ᾽21 στὸν θεό... Τὴν ἀνέγερσι τοῦ ναοῦ τοῦ Σωτῆρος στὰ Τουρκοβούνια, στὸ Ζάππειο, στὸ Πεδίον τοῦ Ἄρεως ἢ ὁπουδήποτε ἀλλοῦ.


Δὲν χρειάζεται νὰ ἐπιχειρηματολογήσουμε γιὰ τὴν ἐξαπάτησι τῶν συντηρητικῶν καὶ θρῃσκόληπτων ψηφοφόρων ποὺ ἐπιχειρεῖται μὲ τὴν ἐπερώτησι αὐτή, οὔτε τὴν ἐπιβάρυνσι τοῦ ἀττικοῦ περιβάλλοντος, τοῦ ἤδη βεβαρυμένου, ποὺ θὰ ἐπέφερε. Ἄλλως τε, ἀπετέλεσε ἕνα ἀπ᾽ τὰ μεγαλύτερα σκάνδαλα τῆς ... ἐθνοσωτηρίου (1968). Ἐξαφανίσθηκαν ἐν μιᾶ νυκτὶ τὰ 403 ἀπ᾽ τὰ 458 ἑκατομύρια δραχμὲς ποὺ μάζεψαν ἀπὸ δωρεὲς τῶν πιστῶν καὶ δάνεια οἱ ἐθνοσωτῆρες τῆς ἑπταετίας.
Τὸ θέμα εἶναι πιὸ ἁπλὸ καὶ ὁ Κυριᾶκος Μητσοτάκης θἄπρεπε νὰ τοὺς διαγράψῃ ἀμέσως καὶ τοὺς δεκαέξι βουλευτές του. Ὅταν ἐπαγγέλεσαι ἕναν τυπικὸ εὐρωπαϊκὸ ἐκσυχρονισμό, σὲ ὅλα τ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ συναντηθοῦμε στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη᾽᾽ (πλ. Ψυρρῆ) γιὰ νὰ παρακολουθήσουμε τὴν διάλεξι τοῦ Γιώργου Πραδάκη γιὰ τὸν ἀριστοτελικὸ συλλογισμό.

Ὡς γνωστόν, στὰ Ἀναλυτικῶν Πρότερα, μία ἐκ τῶν ἕξι πραγματειῶν τοῦ Ὀργάνου, ἀναπτύσσεται μὲ ἐξονυχιστικὸ τρόπο τὸ πρόβλημα τοῦ ὀρθοῦ συλλογισμοῦ, μίας διαδικασίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο προτάσεις (προκείμεναι) καὶ τό, προκῦπτον ἐξ ἀνάγκης (Ἀν. Πρ., 24b, 20), συμπέρασμα. Οἱ δύο προκείμενες συνίστανται ἀπὸ μία μείζονα καὶ μία ἐλάσσονα πρότασι. Κατ᾽ ἀντιστοιχίαν πρὸς τὶς μείζονες καὶ τὶς ἐλάσσονες προτάσεις, ἔχουμε τοὺς μείζονες (P) καὶ τοὺς ἐλάσσονες ὅρους (S), καθὼς καὶ τὸν μέσο ὅρο (Μ), ὁ ὁποῖος ἐξαφανίζεται ἀπ᾽ τὸ συμπέρασμα. Στὴν πιὸ συνήθη μορφὴ συλλογισμοῦ, στὸν κατηγορικό, ὑπάρχουν τέσσερα σχήματα, στὰ ὁποῖα ἰσχυρότερο θεωρεῖται τὸ πρῶτο καὶ ἀπεικονίζεται ὡς ἑξῆς: 
Μ     Ρ S M
S      P
ἢ στὴν αὐστηρὴ λογικὴ γλῶσσα:
MaP, SaM / SaP
Οἱ συλλογισμοὶ ἀπαντῶνται γιὰ πρώτη φορὰ στὸν Πλάτωνα (Χαρμίδης,

ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΤΙΣ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ καφὲ "Mollini" (Ἱπποκράτους 9-11) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ βιβλίο τοῦ Κάρλο Φραμπέτι: Κόλασι (ἐκδ. Opera, 2013).

Ὁ παπποῦς τοῦ συγγραφέα, τοῦ εἶπε, ὅταν ἀνακάλυψαν στὴν βιβλιοθήκη του ἕνα ἀντίγραφο τῆς Θείας κωμῳδίας τοῦ Δάντη, ὅτι "μιὰ μέρα θὰ γράψῃς κι ἐσὺ ἕνα βιβλίο σὰν κι αὐτό". Ἂν καὶ δὲν ἔγραψε κἄτι ἀντίστοιχο μὲ τὸ ἀριστούργημα τοῦ Δάντη, ὅπως παραδέχεται ὁ ἴδιος (σ. 103), ἔγραψε ὅμως αὐτὸ τὸ μικρό, πλὴν ὅμως πολὺ ἐνδιαφέρον βιβλίο, ἀποδεικνύοντας ὅτι "ἡ βραχυλογία συμβαδίζει μὲ τὴν ὑψηλὴ ποιότητα" (Τιτίκα Δημητρούλια). Στοὺς ἐννιὰ κύκλους τοῦ βιβλίου, στοὺς ὁποίους χρησιμοποιοῦνται μαθηματικὰ παράδοξα (ὅπως τοῦ Ράσσελ καὶ τοῦ Κάντωρ) καὶ θεωρήματα (τοῦ Γκαῖντελ), ὁ Φραμπέτι μεταφέρει τὴν δαντικὴ κόλασι στὴν βιβλιοθήκη, ταὐτίζοντας τὸν βιβλιοθηκάριο μὲ τὸν διάβολο, θέλοντας νὰ ἀποδείξῃ (;), ὅτι ἡ λογοτεχνία ἀπέχει ἀπ' τὴν πραγματικότητα.
Ὁ Κ. Φραμπέτι εἶναι Μαθηματικός, μέλος τῆς Ἀκαδημείας…

ΕΚΛΟΓΕΣ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ἢ ΕΠΩΔΥΝΟΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Εικόνα
Πρὸ δέκα ἡμερῶν περίπου, εἴχαμε διατυπώσει τὴν ἄποψι περὶ τοῦ τέλους τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, λόγῳ ἀδυναμίας του (σ.σ. ντροπῆς) νὰ ὑπογράψῃ τὰ νέα ἐπώδυνα μέτρα ποὺ τοῦ ἐπιβάλλουν οἱ δανειστὲς ἢ θεσμοί, ὅπως κατ' εὐφημισμὸν ἀποκαλοῦνται ἀπ' τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2015 καὶ μετά.


Φαίνεται, ὅτι καὶ αὐτὲς οἱ συστολὲς ξεπερνιοῦνται κι ἐκτὸς ἀπροόπτου, ὁ Ἀλέξης Τσίπρας θὰ ὑπογράψῃ τὰ νέα μέτρα, ὅποια καὶ ὅπως τοῦ ἐπιβληθοῦν ἔξωθεν. Ὅλοι θὰ μείνουν ἱκανοποιημένοι· ὁ μὲν Τσίπρας θὰ παραμείνῃ στὴν πρωθυπουργία, διατηρῶντας τὴν πολυφίλητη "καρέκλα" (σ.σ. τὸ ἴδιο καὶ οἱ ὑπουργοὶ τῆς ψευτοαριστερᾶς), οἱ δὲ δανειστὲς θὰ περάσουν ἕνα νέο "πακέτο" μέτρων, δίχως κοινωνικὲς ἀντιστάσεις, καθὼς ὁ πρωθυπουργὸς τοὺς ἔχει πείσει -καὶ ὀρθῶς- ὅτι μπορεῖ νὰ τὰ καταφέρῃ.
Ἑπομένως, ἔως τὸν Ἀπρίλιο θὰ "κλείσῃ" ἡ δεύτερη ἀξιολόγησι, οἱ δανειστὲς θὰ πάρουν -καὶ πάλι- αὐτὰ ποὺ θέλουν, οἱ ψευτοαριστεροὶ θὰ παραμείνουν στὶς καρέκλες τῆς ἐξουσίας, ἔστω καὶ ὑπὸ περιωρισμένη κυριαρχία καὶ ὁ ἑλλην…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 4 Φεβρουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη᾽᾽ (πλ. Ψυρρῆ) θὰ συναντηθοῦμε γιὰ νὰ διαβάσουμε καὶ νὰ συζητήσουμε τὸ ἐδάφιο 87c-89c τοῦ Μένωνος.


Ἡ συζήτησι περὶ τοῦ διδακτοῦ τῆς ἀρετῆς φαίνεται νὰ ἔχῃ ἐκτραπῆ, καθὼς ὁ Σωκράτης, εἰσάγοντας τὴν ὑποθετικὴ μέθοδο, αἰτεῖται τὴν μειωμένη διερεύνησι τοῦ προβλήματος, λ.χ. γιὰ τὴν ἐγγραφὴ τοῦ τριγώνου σὲ κύκλο ἀπ᾽ τὸ τυχὸν χωρίον στὸ ὀρθογώνιο παραλληλόγραμμο ἢ στὸ τετράγωνο. Ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου ἀπ᾽ τὸ διδακτὸν ἢ ὄχι τῆς ἀρετῆς στὸ ἀγαθὸν αὐτό φαμεν εἶναι τὴν ἀρετὴν καὶ ἀρετὴ δὴ ὠφέλιμόν ἐστιν (87d καὶ 87e), στὸ φρόνησιν ἄρα φαμὲν ἀρετὴν εἶναι (89a).
Διαβάζουμε ἀπ᾽ τὸν Μένωνα τοῦ Ἰ. Πετράκη, ἐκδ. Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας (2016), τὴν εἰσαγωγή (σ. 65-69), τὸ ἀρχαῖο κείμενο καὶ τὴν νεοελληνικὴ ἀπόδοσι καὶ τὰ σχόλια 172-198.