ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Τὸ Σάββατο 11 Φεβρουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ συναντηθοῦμε στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη᾽᾽ (πλ. Ψυρρῆ) γιὰ νὰ παρακολουθήσουμε τὴν διάλεξι τοῦ Γιώργου Πραδάκη γιὰ τὸν ἀριστοτελικὸ συλλογισμό.


Ὡς γνωστόν, στὰ Ἀναλυτικῶν Πρότερα, μία ἐκ τῶν ἕξι πραγματειῶν τοῦ Ὀργάνου, ἀναπτύσσεται μὲ ἐξονυχιστικὸ τρόπο τὸ πρόβλημα τοῦ ὀρθοῦ συλλογισμοῦ, μίας διαδικασίας, ἡ ὁποία ἀποτελεῖται ἀπὸ δύο προτάσεις (προκείμεναι) καὶ τό, προκῦπτον ἐξ ἀνάγκης (Ἀν. Πρ., 24b, 20), συμπέρασμα. Οἱ δύο προκείμενες συνίστανται ἀπὸ μία μείζονα καὶ μία ἐλάσσονα πρότασι. Κατ᾽ ἀντιστοιχίαν πρὸς τὶς μείζονες καὶ τὶς ἐλάσσονες προτάσεις, ἔχουμε τοὺς μείζονες (P) καὶ τοὺς ἐλάσσονες ὅρους (S), καθὼς καὶ τὸν μέσο ὅρο (Μ), ὁ ὁποῖος ἐξαφανίζεται ἀπ᾽ τὸ συμπέρασμα. Στὴν πιὸ συνήθη μορφὴ συλλογισμοῦ, στὸν κατηγορικό, ὑπάρχουν τέσσερα σχήματα, στὰ ὁποῖα ἰσχυρότερο θεωρεῖται τὸ πρῶτο καὶ ἀπεικονίζεται ὡς ἑξῆς: 

Μ     Ρ
S      M

S      P

ἢ στὴν αὐστηρὴ λογικὴ γλῶσσα:

MaP, SaM / SaP

Οἱ συλλογισμοὶ ἀπαντῶνται γιὰ πρώτη φορὰ στὸν Πλάτωνα (Χαρμίδης, Μένων, Φαίδων, Φίληβος κ.ἀ.), ἀλλὰ συστηματοποιοῦνται ἀπ᾽ τὸν Ἀριστοτέλη. Γιὰ τὴν ὀρθὴ κατανόησι κάποιων ἐδαφίων τοῦ Μένωνος, ἐκρίθη ἀπαραίτητη ἡ σημερινὴ παρεμβολή. 

Γιὰ τὴν θεωρία τοῦ συλλογισμοῦ διαβάζουμε:

ΒΟΡΕΑ, Θ. (1972), Λογική, ΟΕΔΒ, Ἀθῆναι
ΚΟΥΣΟΥΛΗ, Στ. (2001), Ἡ ἀριστοτέλεια συλλογιστική, Σάκκουλας, Θεσσαλονίκη.
LUKASIEWICZ, J. (1951), Aristotle's syllogistic, Oxford/Clarendon, New York.
ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΥ, Ε. (2008), Νόησις, Ἀθῆναι.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ