Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2017

Η ΑΘΩΩΣΙΣ ΕΥΦΡΑΙΜ

Εικόνα
Ὁ ἡγούμενος Εὐφραὶμ τῆς ῾῾ἱερᾶς᾽᾽ μονῆς τοῦ Βατοπεδίου ἀθῳώθηκε πανηγυρικὰ πρὸ ἡμερῶν μαζὶ μὲ ὅλα τὰ πολιτικὰ κι ἐκκλησιαστικὰ πρόσωπα, τὰ ὁποῖα φέρονταν, δικαίως καὶ ἀδίκως, ὡς συνεργοί του ἀπ᾽ τὸ 2008 ἕως σήμερα.


   Ἐλάχιστοι γνωρίζουν τὴν οὐσία τῆς ὑποθέσεως, ἐνῷ οἱ περισσότεροι ἀναλυτὲς στέκονται στὸν τρόπο, μὲ τὸν ὁποῖον παρουσιάσθηκε τὸ θέμα ἀπ᾽ τὰ ΜΜΕ καὶ κάποιους συγκεκριμένους δημοσιογράφους, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον τοῦ ἐπιχειρηματικοῦ περιβάλλοντος τοῦ Δ. Κοντομηνᾶ, ποὺ εἶχαν ἀναλάβει ἐργολαβικὰ τὴν δυσφήμισι τῆς κυβερνήσεως τοῦ Κ. Καραμανλῆ, δηλαδὴ τὸν Κ. Βαξεβάνη, τὸν Γ. Βλάχο, τὸν Δ. Βερύκιο καὶ τὸν Γ. Ντάσκα.    Ἡ οὐσία τοῦ σκανδάλου τοῦ Βατοπεδίου ἔγκειται στὸ ὅτι ὁ Εὐφραὶμ ἀντάλλαξε δημόσιες ἐκτάσεις, ἐν προκειμένῳ τὴν λίμνη Βιστωνίδα, θεωρῶντας ὅτι τοῦ ἀνήκει (βάσει χρυσοβούλων τῶν ... Αὐτοκρατόρων τοῦ Βυζαντίου καὶ φιρμανίων τῶν ... Σουλτάνων) μὲ ἀκίνητα τοῦ ἑλληνικοῦ δημοσίου· ἑπομένως, ὅσοι ἐμπλέκονται καθ᾽ οἱονδήποτε τρόπο στὴν ὑπόθεσι αὐτή, μὲ πρῶτο καὶ καλλίτερο τὸν…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 18 ΜΑΡΤΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 18 Μαρτίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ συναντηθοῦμε στὴν ῾῾Ὡραία Πεντέλη᾽᾽(πλ. Ψυρρῆ) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ τελευταῖο ἀπόσπασμα τοῦ Μένωνος (96d-100c).


 Ὁ Σωκράτης θέτει στὸ ἐδάφιο αὐτὸ τὴν διάστασι μεταξὺ ἀληθοῦς (ἢ ὀρθῆς) δόξης (εὐδοξίης), τὴν ὁποίαν κατέχουν οἱ ἐνάρετοι πολιτικοὶ καὶ γνώσεως-ἐπιστήμης· τὸ παράδειγμα τῆς ὁδοῦ τῆς εἰς Λάρισαν (97a) θὰ τοῦ δώσῃ μία πρώτης τάξεως εὐκαιρία γιὰ νὰ ἐπισημάνῃ τὴν διάστασι αὐτὴ μεταξὺ τοῦ μεταβᾶντος (φρονοῦντος) καὶ τοῦ μὴ μεταβᾶντος (δοξάζοντος) πρὸς τὴν Λάρισα.    Ἡ συζήτησι παραμένει σὲ ἀδιέξοδο, παρὰ τὰ μερικὰ συμπεράσματά της (θείᾳ μοίρᾳ ἡμῖν φαίνεται παραγιγνομένη ἡ ἀρετὴ οἷς ἂν παραγίγνηται) διότι, ὅπως ἐπισημαίνει ὁ Σωκράτης στὸ τέλος τοῦ διαλόγου: πρότερον ἐπιχειρήσωμεν αὐτὸ καθ αὑτὸ ζητεῖν τί ποτ ἔστιν ἀρετή (100b).    Διαβάζουμε τὸν Μένωνα ἀπ᾽ τὶς ἐκδόσεις τοῦ Βιβλιοπωλείου τῆς Ἑστίας, σὲ εἰσαγωγή (78-82) μετάφρασι κι ἑρμηνευτικὰ σχόλια (273-330) τοῦ Ἰ. Πετράκη.    Διαβάζουμε ἐπίσης: ΒΟΥΔΟΥΡΗ Κ. (2000), Πλατωνικὴ φιλοσοφία

ΜΝΗΜΗ ΥΠΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 11 Μαρτίου θὰ τιμήσουμε τὴν Ὑπατία, μὲ πολιτικὸ καὶ θρῃσκευτικὸ μνημόσυνο· ἡ Λ. Κ. Λάβρυς θὰ ἐπιμεληθῇ τοῦ θρῃσκευτικοῦ μέρους τῆς τελετῆς, ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος/Τίμαιος, ἐκ μέρους τῆς Νέας Ἀκαδημείας,θὰ σχολιάσῃ στιγμιότυπα τῆς Agora. Θὰ ἐπακολουθήσῃ συζήτησι.Ἡ Ὑπατία (370-415) ἀποτελεῖ τὴν κορωνῖδα τοῦ ἀλεξανδρινοῦ νεοπλατωνισμοῦ, τῆς σχολῆς δηλαδὴ ποὺ βασίσθηκε στὸ σύστημα τοῦ Πλωτίνου: στὴν ἀιδιότητα τοῦ κόσμου, στὴν τριαδικὴ σύλληψι τοῦ παντός, στὴν ἑρμηνεία τοῦ Πλάτωνος μέσῳ τῶν λογικῶν πραγματειῶν τοῦ Ἀριστοτέλους, στὴν στενότερη σχέσι μεταξὺ φιλοσοφίας καὶ θρῃσκείας καὶ στὴν ἑρμηνεία τῶν Μαθηματικῶν μέσῳ μιᾶς μυστικῆς ὁδοῦ. Τὸ ἔργο της ὑπῆρξε τεράστιο, καθὼς ἀσχολήθηκε μὲ τὰ Ἀριθμητικά (διοφαντικὲς καὶ διτετράγωνες ἐξισώσεις, θεωρία Ἀριθμῶν), τὴν Γεωμετρία (κωνικὲς τομές), τὴν Μηχανική (κατασκευὴ ὑδρομέτρων καὶ ροομέτρων), τὴν Ἀστρονομία (κατασκευὴ ἀστρολάβων) καὶ τὴν Φιλοσοφία (ἑρμηνεία Πλάτωνος καὶ Ἀριστοτέλους).
Ὑπῆρξε θῦμα τοῦ μονοθεϊστικοῦ φανατισμοῦ, ὁ ὁπ…