ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ

   Τὸ Σάββατο 24 Ἰουνίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν "Ὡραία Πεντέλη", διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὴν τετάρτη σκηνὴ τοῦ Εὐθυδήμου (288d-293a) ἢ τὸ δεύτερο μέρος τοῦ προτρεπτικοῦ τοῦ Σωκράτους.    Ὁ Σωκράτης συζητεῖ -πάντοτε σὲ ἥρεμο καὶ ἄκρως φιλοσοφικὸ τόνο, ὅπως καὶ στὴν δευτέρα σκηνή- τώρα μὲ τὸν Κλεινία (σ.σ. κάπου-κάπου παρεμβάλλεται καὶ ὁ Κρίτων), τὸν καλὸν παῖδα, περὶ τοῦ φιλοσοφητέου καὶ τῆς ἐπιστήμης (288d), ἐξετάζοντας τὴν διάστασι μεταξὺ τοῦ ποιεῖν καὶ τοῦ χρῆσθαι ἑκάστης (289b). Ἡ συζήτησι ἐπικεντρώνεται στὸ τέλος, στὴν λεγομένη βασιλικὴ τέχνη, στὴν πολιτική, στὸ ἔργο τοῦ δημοσίου ἀνδρός (Taylor, σ. 132)· γιατί; Διότι, ἀποτελεῖ τὴν μοναδικὴ τέχνη, ἡ ὁποία μπορεῖ νὰ ἐξασφαλίσῃ τὴν εὐημερία τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.
   Ἐνδιαφέρον παρουσιάζει ἐπίσης, ἡ εἰσαγωγὴ τῆς τέχνης τῶν Γεωμετρῶν καί, γιὰ ὅσους μὴ παντάπασιν ἀνόητοί εἰσιν (290c), ἡ ὑπαγωγή των σὲ κάποιους ἀνώτερους ἐπιστήμονες, στοὺς Διαλεκτικούς, ὑπὸ τὴν ἔννοιαν τοῦ ὅτι, στοὺς τελευταίους πρέπει νὰ ἀνατίθεται ἡ ἀξιολόγησις τῶν πορισμάτων τους· τὴν ἔποψι αὐτή, τὴν ὁποίαν θὰ ἐπεξεργασθῇ μὲ πληρότητα στὴν Πολιτείαν (510c), ἀναλύει ὁ Ν.Μ. Σκουτερόπουλος στὶς Ἐπισημειώσεις του (σσ. 174-176).
   Διαβάζουμε ἀπ᾽ τὸν Πλάτωνος Εὐθύδημον τοῦ Ν.Μ. Σκουτεροπούλου καὶ τὴν συναφῆ βιβλιογραφία:

Β. ΤΑΤΑΚΗ, Πλάτωνος Εὐθύδημος, σσ. 77-89, Ζαχαρόπουλος, Ἀθῆναι.
Α.Ε. TAYLOR, (2009), Πλάτων, σσ. 131-134, ΜΙΕΤ, Ἀθῆναι.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ