Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αύγουστος, 2017

ΜΙΑ ΒΟΛΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΙ

Εικόνα
Ἡ ἐξίσωσι μεταξὺ Φασισμοῦ καὶ Κομμουνισμοῦ ἀποτελεῖ μία βολικὴ προπαγανδιστικὴ πολιτικὴ γιὰ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι (ΕΕ), διότι θεωρεῖ, ὅτι κατ᾽ αὐτὸν τὸν τρόπο ἀπεκδύεται τῶν εὐθυνῶν τοῦ βασικοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ ποὺ ἡ ἴδια ἐξέθρεψε κι ἐν τέλει ἔστρεψε ἐναντίον της, κατὰ τὸ πρῶτο ἥμισυ τοῦ 20οῦ αἰῶνος.

   Ὁ Ναζισμὸς ἀπετέλεσε τὴν πιὸ βάρβαρη καὶ ἀκραία πολιτικὴ τοῦ γερμανικοῦ κεφαλαίου, τὸ ὁποῖο τὸν ἐπέλεξε γιὰ τὴν ἄσκησι τῆς ἐξουσίας, ὅταν ἔνοιωθε ὅτι δὲν μποροῦσε νὰ ἐπιβληθῇ ἀλλοιῶς στοὺς γερμανοὺς πολῖτες, ἰδιαιτέρως στοὺς μικροαστούς, οἱ ὁποῖοι δοκιμάζονταν ἀπ᾽ τὴν ληστρικὴ συνθήκη τῶν Βερσαλλιῶν, διὰ τῆς ὁποίας, οἱ νικητὲς τοῦ Α´ Παγκοσμίου Πολέμου ταπείνωσαν τὴν ἡττημένη Γεμανία καὶ ὑπερχρέωσαν τὸ γερμανικὸ κράτος. Μόνο, ποὺ γι᾽ αὐτὴν τὴν ἐξέλιξι δὲν εὐθυνόταν ἡ νεαρὴ καὶ ἀδύναμη τότε (1919) Σοβιετικὴ Ἕνωσι. Ὁ Ναζισμὸς στὴν Γερμανία καὶ ὁ Φασισμὸς στὴν Ἰταλία ἀναρριχῶνται στὴν κυβερνητικὴ ἐξουσία μὲ ἐκλογές, ὄχι μὲ πραξικόπημα ὅπως οἱ δικτατορίες στὶς χῶρες τῆς ἰμπεριαλιστικῆς περιφ…

OI ΦΕΤΕΙΝΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ

Εικόνα
Οἱ διακοπὲς ὅλων μας εἶναι ἐν ἐξελίξει, ἀλλὰ ὁ προγραμματισμὸς γιὰ τὶς ἀναγνώσεις τῆς ὁμάδας μας καὶ οἱ προτάσεις μας πρέπει τίθενται "ἐπὶ τάπητος". Βασικό μας ἀνάγνωσμα θὰ ἀποτελέσῃ ἄλλος ἕνας διάλογος τῆς μέσης περιόδου, ὁ Φαῖδρος καὶ ἡ συζήτησι ποὺ θὰ διαμειφθῇ μεταξὺ τοῦ Σωκράτους καὶ τοῦ Φαίδρου, παρὰ τὶς ὄχθες τοῦ Ἰλισοῦ. 

   Ἀντικείμενο τοῦ διαλόγου φαίνεται νὰ ἀποτελῇ ἕνα δοκίμιο τοῦ Λυσία, τοῦ ὁποῖου τὴν γνησιότητα ἀμφισβητοῦν οἱ νεώτεροι μελετητές (Α.Ε. Taylor, σσ. 351-352), ἡ σχέσι μεταξὺ ἐραστοῦ κι ἐρωμένου, ἡ ἀθανασία τῆς ψυχῆς καὶ ἡ ἡνιόχησίς της, οἱ νέες διαλεκτικὲς μέθοδοι τῆς διαιρέσεως καὶ τῆς συνθέσεως ποὺ παρουσιάζονται ( Ν.P. White, σσ. 175 καὶ 179-188), ὁ σεβασμὸς στὴν ἀπολλωνιακὴ μανία, πιὸ γνωστὴ ὡς μαντική,  ἡ προσευχὴ στὸν Πᾶνα κ.ἄ. πολλὰ καὶ ἄκρως ἐνδιαφέροντα.    Πρὸ τῆς ἀναγνώσεως τοῦ Φαίδρου, θὰ ὁλοκληρώσουμε τὸν Εὐθύδημο σὲ δύο συναντήσεις, θὰ ἀκολουθήσῃ ὁ καθ. ΕΜΠ Δημήτρης Μούρμουρας μὲ τοὺς Σοφιστικοὺς ἐλέγχους καὶ μία γρήγορη ἀνάγνωσι τοῦ Ε…

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ

Εικόνα
Ἡ προσωρινὴ διακοπὴ τῆς κυκλοφορίας τῶν ἐντύπων τοῦ ἄλλοτε κραταιοῦ ΔΟΛ καὶ τοῦ Πηγάσου (συμφερόντων Φ. Μπόμπολα), ἡ κρίσι στὸ Mega Channel, τὰ οἰκονομικὰ προβλήματα τοῦ ὁμίλου Real κ.λπ. ἀναδεικνύουν τὴν κορυφὴ τοῦ παγόβουνου καὶ ἀποκρύπτουν τὸ συνολικὸ πρόβλημα τῆς Ἐνημερώσεως, τὸ ἔλλειμμα ἀξιοπιστίας.

   Τὰ ΜΜΕ δὲν ἦταν προετοιμασμένα γιὰ τὴν ἐποχὴ τοῦ Μνημονίου, παρ᾽ ὅτι, τοὐλάχιστον τὰ τοῦ καθεστημένου, τὸ ὑποδέχθηκαν μὲ τυμπανοκρουσίες. Ἀπόδειξι γι᾽ αὐτὸ ἀποτελεῖ ἡ κατάρρευσί τους, ἡ ὁποία ἦταν ραγδαία. Ἡ διαπίστωσι αὐτὴ ἐπιδέχεται πολλὲς ἀναγνώσεις· πιὸ λανθασμένη θεωρεῖται αὐτὴ ποὺ συνάπτει τὴν κατάρρευσι αὐτὴ μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίσι. 
   Ἂν καὶ δὲν πρέπει νὰ παραγνωρίζωνται οἱ συνέπειες τῆς μειώσεως τῶν εἰσοδημάτων τῶν πολιτῶν, γνώμη μας εἶναι ὅτι οἱ μειωμένοι ἀριθμοὶ κυκλοφορίας τῶν ἐφημερίδων ὀφείλονται στὴν ἀναξιοπιστία τους καὶ στὴν πρόσδεσί τους στὰ μεγάλα οἰκονομικὰ συμφέροντα· ἀμφότερα ἐντάθηκαν τὴν ἐποχὴ τοῦ μνημονίου, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ συνακόλουθη ἐναντίωσι μὲ ὅλες …