Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2017

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Εικόνα
Οἱ χθεσινὲς ἐκλογὲς ἀνέδειξαν τὸν πραγματικὸ νικητὴ στὴν Γερμανία, τὴν Ἄκρα Δεξιά, καθὼς ἡ Ἐναλλακτικὴ γιὰ τὴν Γερμανία (AfD) εἰσῆλθε στὸ Reichstag μὲ ἐξαιρετικὰ ὑψηλὰ ποσοστά (13,5%) καὶ κατέλαβε τὴν τρίτη θέσι. Ἡ Καγκελάριος Μέρκελ εἶδε τὰ ποσοστὰ τοῦ κόμματός της (CDU) νὰ μειώνωνται κατὰ 9 ποσοστιαῖες μονάδες, ἐν σχέσει πρὸς τὰ ἀντίστοιχα τῶν προηγουμένων ἐκλογῶν, ἐνῷ σὲ συρρίκνωσι, ἴσως καὶ σὲ διάλυσι ἀλὰ ΠαΣοΚ, ὁδηγεῖται ὁ πολλὰ ὑποσχόμενος Μ. Σοὺλτς καὶ τὸ Σοσιαλδημοκρατικὸ Κόμμα (SPD), τοῦ ὁποίου ἡγήθη. Στὰ ἴδια περίπου ποσοστὰ τὰ κόμματα τοῦ κέντρου, τὸ Κόμμα τῶν Ἐλευθέρων Δημοκρατῶν (FDP), οἱ Πράσινοι καὶ ἡ γερμανικὴ Ἀριστερά (Linke).

   Τὸ ἐνδιαφέρον μας, ὅμως, πρέπει νὰ ἑστιασθῇ στὸν πραγματικὸ νικητὴ τῶν ἐκλογῶν, στὸ AfD καὶ στὴν ἐπὶ κεφαλῆς του, τὴν Ἀλὶς Βάιντελ, καθὼς ἀποτελεῖ τὸ πιὸ τυπικὸ παράδειγμα τῆς συναντήσεως τῆς πολιτικῆς καὶ τῆς οἰκονομικῆς Ἀκροδεξιᾶς. Κατ᾽ ἀρχὰς νὰ ὑπενθυμίσουμε, ὅτι τὰ ἀκροδεξιὰ κόμματα (σ.σ. προσοχή· ὄχι φασιστικά) σαρώνουν στὴν Εὐρώπη, κα…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὴν 23η Σεπτεμβρίου ἐπανερχόμαστε, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν "Ὡραία Πεντέλη" (πλ. Ψυρρῆ) καὶ συζητᾶμε τὴν πέμπτη σκηνὴ τοῦ Εὐθυδήμου (293a-304b).


   Τὰ σοφιστικὰ τεχνάσματα, ἄλλως ὁ ἐριστικὸς ἔλεγχος, φθάνουν στὸ τέλος τους, χάνοντας τὴν ὅποιαν ἐξωτερικὴ σοβαρότητα εἶχαν, στὴν πρώτη καὶ στὴν τρίτη σκηνή· στὴν τελευταία, ὑπενθυμίζουμε, ὅτι ἐτέθησαν καὶ κάποια σοβαρὰ φιλοσοφικὰ προβλήματα, ἀναπάντητα κατὰ τὴν πρώιμο πλατωνικὴ περίοδο, ὅπως ἡ ἄρνησις τοῦ ἀντιλέγειν καὶ τοῦ ψεύδεσθαι καὶ ἡ ἀπόλυτος ἀνυπαρξία τοῦ μὴ ὄντος. Ὁ διάλογος ἐκφυλίζεται σὲ διατυπώσεις εὐτραπέλων καὶ γελοίων σοφισμάτων παρἀμφιβολίαν, παρὁμωνυμίαν, παρὰ τὸ συμβεβηκὸς κ.λπ., τὰ ὁποῖα οὐδεμία πρακτικὴ ἀξία ἔχουν, πλὴν τῆς καταγραφῆς τους ἀπ᾽ τὸν Ἀριστοτέλη στοὺς Σοφιστικοὺς ἐλέγχους.    Διαβάζουμε ἀπ᾽ τὸν Πλάτωνος Εὐθύδημο τοῦ Ν.Μ. Σκουτεροπούλου (1987) καὶ τὴν βοηθητικὴ βιβλιογραφία· ἐνδεικτικῶς ἀναφέρουμε: Β. ΤΑΤΑΚΗ, Πλάτωνος Εὐθύδημος, σσ. 26-28 καὶ 88-121, Ζαχαρόπουλος Α.Ε. TAYLOR, Πλάτων, σσ. 134-1…

ΘΑΛΗΣ + ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Καφὲ τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου, θὰ συζητήσουμε τὸ βιβλίο τοῦ Eli Maor e, Ἡ ἱστορία ἑνὸς ἀριθμοῦ (ἐκδ. Κάτοπτρο, 2005).

   Κατὰ τὰ γνωστά, ὁ e ἀποτελεῖ τὸ ὅριο τῆς συναρτήσεως  f(x)=(1+1/x)x
ὅταν ὁ x τείνει στὸ ἄπειρον, τὸ ὅριο τῆς ὁποίας εἶναι ὁ ἄρρητος ἀριθμός: 2,71828... Στὸ βιβλίο παρουσιάζονται ὅλες οἱ μαθηματικὲς ἀνακαλύψεις ποὺ σχετίζονται μὲ τὸν e, ἀπὸ τὸν John Napier ἕως τὸν Euler, τὸν Gauss καὶ τὸν Hilbert.    Ὁ Eli Maor εἶναι καθηγητὴς στὸ Πανεπιστήμιο Loyola  τοῦ Σικᾶγο καὶ διδάσκει Ἱστορία τῶν Μαθηματικῶν. Ἔχει συγγράψει ἐπίσης τὰ βιβλία: To Infinity and Beyond καὶ Trigonometric Delights, τὰ ὁποῖα ἐπίσης ἔχουν μεταφρασθῆ σὲ πολλὲς γλῶσσες.

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΣΑΛΑΜΙΝΟΜΑΧΩΝ

Εικόνα
ΖΕΥΣ, ΣΩΤΗΡ, ΝΙΚΗ!  
   Τὸ προσεχὲς Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ τελεσθῇ τὸ ἐτήσιο μνημόσυνο τῶν Σαλαμινομάχων ἀπὸ τὴν Λ.Κ. Λάβρυς, στὸν Τύμβο (τοποθεσία Παλούκια).


   Ἡ ἑορτὴ θὰ εἶναι, κατὰ τὰ συνήθη, θρῃσκευτικὴ καὶ πολιτική· τὸ θρῃσκευτικὸ μέρος τῆς τελετῆς τοῦ μνημοσύνου θὰ ἐπιμεληθῇ ἡ Λ.Κ. Λάβρυς, ἐνῷ ὁ, ἐκ τῶν διοργανωτῶν, Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ ἀναφερθῇ στὰ πρὸ καὶ κατὰ τὴν ναυμαχία ὑπερφυσικὰ φαινόμενα ποὺ περιγράφει ὁ Ἡρόδοτος καὶ τὰ ὁποῖα ἐσήμαναν τὴν μεγάλη ἑλληνικὴ νίκη. Θὰ ἐπισημανθῇ ἰδιαιτέρως ἡ σύνδεσι τῆς Σαλαμίνας ἀφ᾽ ἑνὸς μὲ τὴν θυσία τῶν Θερμοπυλομάχων, ἡ ὁποία ἀνέβασε στὰ ὕψη τὸ ἠθικὸ τοῦ στρατοῦ, ἀφ᾽ ἑτέρου μὲ τὴν Ἐλευσῖνα καὶ τὰ μυστήριά της, καθὼς τὸ ἔτος -480 σημαδεύτηκε ἀπὸ τὴν μὴ τέλεσι τῶν Μεγάλων Μυστηρίων· ἐπίσης, μὲ τοὺς Δελφοὺς καὶ τὴν πολιορκία τους ἀπὸ τοὺς Πέρσες, ἐπὶ προφήτου Ἀκηράτου, τὸν λοξὸ χρησμὸ τῆς Πυθίας γιὰ τὰ ἀπόρθητα ξύλινα τείχη καὶ τὴν θεϊκὴ Σαλαμῖνα, τὸν ὁποῖον κατάφερε νὰ ἑρμηνεύσῃ ὀρθῶς ὁ Θεμιστοκλῆς καὶ νὰ ταὐ…