ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΗΝ 7η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

   Τὸ Σάββατο 7 Ὀκτωβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, Πλ. Ψυρρῆ), ὁ Πανεπιστημιακὸς διδάσκαλος Δημήτρης Μούρμουρας θὰ παρουσιάσῃ τοὺς Σοφιστικοὺς ἐλέγχους τοῦ Ἀριστοτέλους (πρῶτο μέρος).   Ἡ πραγματεία αὐτὴ τοῦ Ἀριστοτέλους, ἡ ὁποία στὴν Βιβλιογραφία ἀναφέρεται καὶ ὡς ἔνατο βιβλίο τῶν Τοπικῶν, γιὰ νὰ τονισθῇ ἡ συνέχειά τους, ἀποτελεῖ μᾶλλον τὸ τέταρτο, κατὰ χρονικὴ σειρὰ συγγραφῆς, βιβλίο τοῦ Ὀργάνου, μετὰ τὶς Κατηγορίες, τὸ Περὶ Ἑρμηνείας καὶ τὰ Τοπικά, τὰ ὁποῖα, ὑπὸ μίαν ἔννοιαν, προϋποθέτει, ἐνῷ  φαίνεται, ὅτι ὁ Σταγιρίτης ἔχει κατὰ νοῦν, ἀλλὰ δὲν ἔχει ἀκόμη συγγράψει τὰ Ἀναλυτικά (Ing. Duering, Ἀριστοτέλης, τ. Ι, σ. 119-120). 
   Ὁ Ἀριστοτέλης δηλώνει εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς τὶς προθέσεις του, τόσον γιὰ τοὺς Σοφιστὲς ὅσο καὶ γιὰ τοὺς συλλογισμούς των (παραλογισμοὶσοφίσματα), καθὼς καὶ γιὰ τὴν μέθοδό τους, τὴν ἐριστικήν: περὶ δὲ τῶν σοφιστικῶν ἐλέγχων καὶ τῶν φαινομένων μὲν ἐλέγχων, ὄντων δὲ παραλογισμῶν ἀλλοὐκ ἐλέγχων, λέγωμεν ἀρξάμενοι κατὰ φύσιν ἀπὸ τῶν πρώτων (164a, 19-21) καὶ ἔστι γὰρ ἡ σοφιστικὴ φαινομένη σοφία, σοφία οὖσα δοὒ καὶ ὁ σοφιστὴς χρηματιστὴς ἀπὸ φαινομένης σοφίας ἀλλοὐκ οὔσης (165a, 21-23). Ἀκολουθεῖ ὁ διαχωρισμὸς τῶν σοφισμάτων στὰ παρὰ τὴν λέξιν καὶ στὰ ἔξω τῆς λέξεως (165b, 22-25), δηλαδὴ σὲ αὐτὰ ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπ᾽ τὴν χρῆσι τῆς γλώσσας καὶ στὰ ἀνεξάρτητα ἀπ᾽ αὐτὴν καὶ ἡ πλήρης καταγραφή των (W.D. Ross, Ἀριστοτέλης, σσ. 91-93). Ἡ πραγματεία ὁλοκληρώνεται μὲ τρόπο ἐντυπωσιακὸ καί, ἴσως πρωτόγνωρο· ἀφ᾽ ἑνὸς ὁ ἱδρυτὴς τοῦ Λυκείου ἀπαιτεῖ οἱονεὶ τὴν ἀναγνώρισι ἀπ᾽ τὸ κοινὸ τοῦ πρωτοτύπου τῆς ἐργασίας του: οὐδὲν παντελῶς ὑπῆρχεν (183b, 36) καὶ περὶ δὲ τοῦ συλλογίζεσθαι παντελῶς οὐδὲν εἴχομεν πρότερον λέγειν ἢ τριβῇ ζητοῦντες πολὺν χρόνον ἐπονοῦμεν (184b, 1-3).
   Τὸ ἐνδιαφέρον μας γιὰ τοὺς Σοφιστικοὺς ἐλέγχους δὲν πρέπει νὰ θεωρηθῇ τυχαῖο· ἀφ᾽ ἑνὸς ἐντάσεται στὴν γενικότερη νεοπλατωνικὴ ὀπτική, ὅτι μελετᾶμε καὶ ἀναλύουμε τοὺς πλατωνικοὺς διαλόγους ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῶν λογικῶν πραγματειῶν τοῦ Ἀριστοτέλους καὶ ἀφ᾽ ἑτέρου στὴν σχέσι, τὴν ὁποίαν ἔχουν τὰ σοφίσματα τοῦ Εὐθυδήμου καὶ τοῦ Διονυσοδώρου μὲ τὴν ὑπὸ ἐξέτασιν λογικὴ πραγματεία.

   ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΟΡΕΑ Θεοφίλου (1972), Λογική, σσ. 193-205, ΟΕΔΒ.
ΣΚΟΥΤΕΡΟΠΟΥΛΟΥ,Νικολάου, Πλάτωνος Εὐθύδημος, σσ. 169-170.
ΤΑΤΑΚΗ, Βασιλείου, Πλάτωνος Εὐθύδημος, σσ. 22-28, Ζαχαρόπουλος.
DUERING, Ingemar (2000), Ὁ Ἀριστοτέλης, τ. Ι, σσ. 119-121 καὶ 158-163, ΜΙΕΤ.
ROSS, David (2001), Ἀριστοτέλης, σσ. 90-94, ΜΙΕΤ.

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΑΛΛΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΗΝ "ΠΟΛΙΤΕΙΑ"

''ΘΕΟΙΣ ΣΥΖΗΝ'' ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΛ. ΡΑΣΣΙΑ