Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοέμβριος, 2017

ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 25 Νοεμβρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Ἐντευκτήριο Κωστῆς Παλαμᾶς (Ἀκαδημείας 48) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸν Κώδικα τοῦ Ἀρχιμήδη, τῶν Reviel Netz καὶ William Noel (Ἀλεξάνδρεια, 2007).


   Οἱ συγγραφεῖς ἐμπνεύσθηκαν τὸν τῖτλο ἀπὸ τὸ λεγόμενο Παλίμψηστον, ἑτυμολογικῶς ἀπὸ τὸ -πάλιν καὶ -ψάω (ξύνω), τὸν περγαμηνὸ κώδικα, βιβλίο τῶν πρώτων μεταχριστιανικῶν αἰώνων καὶ πρόδρομο τοῦ σημερινοῦ βιβλίου, τὸ ὁποῖο ὁ Ἰωάννης Μύρων, ὀρθόδοξος μοναχὸς τοῦ 13ου αἰῶνος, χρησιμοποιοῦσε ὡς Προσευχητάριο, σβήνοντας τὸ κείμενο τοῦ μεγάλου Μαθηματικοῦ τῆς Ἀρχαιότητος.     Στὸ βιβλίο του αὐτό, ὁ Ἀρχιμήδης, στὸν Κώδικα C -οἱ ἄλλοι δύο, ὁ Α καὶ ὁ Β χάθηκαν κατὰ τὸν Μεσαίωνα καὶ τὴν Ἀναγέννησι- τὸ ὁποῖο τιτλοφορεῖται Μέθοδος, παρουσιάζει τὶς πρωτότυπες ἀπόψεις του ἐπὶ τοῦ ἀπείρου, ἐπακριβῶς ἐπὶ τοῦ θέσει ἀπείρου, τὴν βάσι τῆς Θεωρίας Συνόλων καὶ τοῦ Ἀπειροστικοῦ Λογισμοῦ. Ὑπενθυμίζεται, ὅτι ἕως τὴν ἀποκάλυψι τοῦ Παλιμψήστου, ἐθεωρούσαμε ὅτι οἱ πρόγονοί μας ἀποδέχονταν κι ἐργάζονταν μόνον τὸ δυν…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 18 Νοεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, β´ ὄροφος, πλ. Ψυρρῆ) θὰ ἀρχίσουμε τὴν μελέτη τοῦ Φαίδρου, τοῦ πλατωνικοῦ διαλόγου ποὺ θὰ μᾶς ἀπασχολήσῃ, κατὰ κύριον λόγον, ἐφέτος.


   Ὁ Φαῖδρος ἀποτελεῖ διάλογο τῆς μέσης περιόδου, ἐπακριβῶς μεταβατικὸ μεταξὺ τῆς μέσης καὶ τῆς ὡρίμου, συνεγράφη, ὅπως οἱ περισσότεροι μελετητὲς συμφωνοῦν μετὰ τὴν Πολιτεία. Θέμα τοῦ διαλόγου φαίνεται νὰ ἀποτελῇ ὁ παιδικὸς ἔρως, ὡς διανοητική (ἢ καὶ ἡ καταδικασθεῖσα σαρκικὴ πτυχή του ἐνίοτε) σχέσι μεταξὺ ἡλικωμένων ἀνδρῶν καὶ παιδιῶν κι ἕνα ἐπιδεικτικὸν ἔργο τοῦ ρήτορος Λυσία, στὸ ὁποῖο ἐξυμνεῖται αὐτὸ τὸ ἀνάρμοστο ἐρωτικὸ πάθος ἢ ἡ πάλη τῆς Ἀκαδημείας, ἤτοι τῆς ἐκτὸς τῶν τειχῶν τοῦ ἄστεως φιλοσοφίας, μὲ τὴν Ρητορικὴ τῆς Ἀγορᾶς (Θεοδωρακόπουλος, σ. 62). Ὁ στόχος καὶ τῶν δύο εἶναι κοινός, ἡ ἀθηναϊκὴ νεολαία τῶν ἀρχῶν τοῦ 4ου αἰῶνος, "τὸ πιὸ εὐγενικὸ ἀνθρώπινο ὑλικὸ ποὺ εἶδε ποτὲ ὁ κόσμος" (P. Friedllaender, Platon, II, σ. 166, Βερολῖνο, 1964), ἐξ οὗ καὶ …

ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Εικόνα
Τὴν προσεχῆ Παρασκευὴ 10 Νοεμβρίου, στὶς 7:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ Δήμου Ἀθηναίων (Ἀκαδημείας 50, αἴθουσα "Ἀντώνης Τρίτσης"), ἡ Ἄλκηστις Πατρινέλη, ἡ Ἄννα Γαβριήλ, ὁ Σωτήρης Συριόπουλος, ἡ Κύρα Κοτζιᾶ καὶ ὁ Τεῦκρος Μιχαηλίδης θὰ μᾶς παρουσιάσουν τοὺς μεγάλους Μαθηματικοὺς τοῦ παρελθόντος, τοὺς ὁποίους θεωροῦν ὡς ἥρωές τους.

   Θὰ παρακολουθήσουμε πτυχὲς τῆς ζωῆς τοῦ Μπ. Ράσσελ, τῆς Ἔμι Νέδερ, τοῦ Κοὺρτ Γκαῖντελ, τοῦ Ἐβαρὶστ Γκαλουά, τοῦ Ζήνωνος τοῦ Ἐλεάτη κ.ἄ. μεγάλων Μαθηματικῶν, τῶν ὁποίων ἡ παρουσία καὶ ἡ προσφορὰ σημάδεψε τὴν κορυφαία ἐπιστήμη ἀνὰ τοὺς αἰῶνες. Στὸν ἀντίποδα ἡ Σταυρούλα Παπανικολάου θὰ ἀναρωτηθῇ, χωρὶς νὰ ἀμφισβητήσῃ τὴν προσφορά τους, ἐὰν ἡ ἐπιστήμη ἔχει ἥρωες.