Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2017

ΠΕΡΙ ΠΛΗΘΩΝΟΣ Ο ΛΟΓΟΣ

Εικόνα
Τὴν Παρασκευὴ 12 Ἰανουαρίου, στὶς 7:30 τὸ ἀπόγευμα, στὴν αἴθουσα τῆς Ἱερᾶς Φιλενθέων Ἱστίης (Καλαμιώτου 12, Μοναστηράκι), ὁ Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος θὰ παραδώσῃ διάλεξι μὲ θέμα: Ὁ Πλήθων στὴν Ἀναγέννησι καὶ στὸν Διαφωτισμό.


   Ὁ Νεοπλατωνικὸς φιλόσοφος Γεώργιος Γεμιστός, περισσότερο γνωστὸς ὡς Πλήθων, γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολι κατὰ τὰ μέσα τοῦ 14ου αἰῶνος. Ἀπὸ μικρὸς ἀσπάσθηκε τὸν Νεοπλατωνισμὸ τῆς σχολῆς τοῦ Ἰαμβλίχου, μαθητεύοντας στὸν Ἐλισσαῖο. Στὶς ἀρχὲς τοῦ 15ου αἰῶνος ἐγκαθίσταται στὸ Δεσποτᾶτο τοῦ Μυστρᾶ καὶ θὰ διαμείνῃ ἔκτοτε στὸ λεγόμενο Πληθώνειον ἄνδρον ἕως καὶ τὸν θάνατό του, ὁ ὁποῖος προσδιορίζεται περὶ τὸ 1452.    Τὸ φιλοσοφικό του ἔργο θεωρεῖται σημαντικό, καθὼς προσπάθησε νὰ ἀνανεώσῃ τὴν πλατωνικὴ φιλοσοφία καὶ νὰ τὴν συνδέσῃ πρὸς τὴν αὐθεντικὴ ἑλληνικὴ θρῃσκεία τῶν προγόνων μας. Οἱ Νόμοι ἀποτελοῦν μία σύνθεσι ἐπὶ μέρους προτάσεων γιὰ τὴν ἐπιβίωσι τοῦ παραπαίοντος Βυζαντίου· δυστυχῶς ἡ ἄρχουσα τάξι τῆς Νέας Ρώμης (οἱ λεγόμενοι Δυνατοί καὶ ἡ Ἐκκλησία) δὲν ἀρκέσθ…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸν Λυσίου λόγον στὸν Φαῖδρο (230e-234e)· εἰσηγεῖται ἡ Βασίλεια Κοπάνα.


   Πρόκειται γιὰ ἕνα ἐδάφιο, στὸ ὁποῖο κυριαρχεῖ ἡ "βίαιη" ἐναλλαγή· ἀπ᾽ τὴν ἡρεμία καὶ τὸν λυρισμὸ τοῦ Προοιμίου περνᾶμε στὸν ψυχρὸ λόγο, στὴν παγωμάρα καὶ στὸν ὠφελιμισμὸ ποὺ ἐπιβάλλει ὁ ἀπὼν Λυσίας διὰ τοῦ νεαροῦ μαθητῆ του (Ι. Θεοδωρακόπουλος, σ. 80 καὶ Α.Ε. Taylor, σ. 352). Ὅλο τὸ παρένθετο κείμενο, τὸ ὁποῖο ἀποδίδεται μᾶλλον γνησίως στὸν ρήτορα Λυσία, διαπνέεται ἀπὸ τὸ συμφέρον καὶ τὸν ψυχρὸ ὑπολογισμό, ἀπὸ τὴν ὠφελίαν ἀμφοῖν (234c), τὰ ὁποῖα πρέπει νὰ ἐπιδιώκῃ ὁ ἐρώμενος, ὁ καλὸς παῖς, ἐὰν προτιμήσῃ τὸν ἔρωτα τοῦ μὴ ἐρῶντος καὶ ὄχι τοῦ ἐραστῆ του.
   Ὁ Φαῖδρος, υἱὸς τοῦ Πυθοκλέους, ἀπὸ τὸν δῆμο Μυρρινοῦντος, εὔπορος νέος πρὶν τὸν Πελοποννησιακὸ πόλεμο, κατεστραμμένος οἰκονομικὰ μετὰ τὸ τέλος του, κινεῖται στὴν μεθόριον μεταξὺ τῆς Φιλοσοφίας, τῆς Σοφιστικῆς καὶ τῆς Ρητορικῆ…

ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ

Εικόνα
Tὸ προσεχὲς Σάββατο 16 Δεκεμβρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ ἐντευκτήριον Κωστῆς Παλαμᾶς (Ἀκαδημείας 48) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ Ἐγκώμιο γιὰ τὰ Μαθηματικὰ τοῦ Alain Badiou (Πατάκης, 2017).


   Πρόκειται γιὰ μία συζήτησι-συνέντευξι τοῦ Γάλλου φιλοσόφου στὸν Gilles Haeri, ἡ ὁποία ἐκτυλίσσεται σὲ πέντε ἑνότητες: α) στὴν Ι ("Πρέπει νὰ σώσουμε τὰ Μαθηματικά", σσ. 13-30), ἀφοῦ γίνεται μία σύντομη παρουσίασι τοῦ Γάλλου στοχαστῆ καὶ ὑπενθυμίζεται ἡ στράτευσί του στὴν κομμουνιστικὴ ὑπόθεσι, ἐπισημαίνεται ἡ προσπάθειά του γιὰ τὴν ὑπέρβασι τοῦ διχασμοῦ μεταξὺ Φιλοσοφίας καὶ Μαθηματικῶν  (σ. 19), β) στὴν ΙΙ ("Φιλοσοφία καὶ Μαθηματικὰ ἢ ἡ Ἱστορία ἑνὸς παληοῦ ζευγαριοῦ", σσ. 32-56) γιὰ νὰ ἀπαντήσῃ στὸ ἐρώτημα περὶ τοῦ ποιὸς προηγεῖται, ποιὸς ἔχει τὴν πρωτοκαθεδρία, τὰ Μαθηματικὰ ἢ ἡ Φιλοσοφία, ἀναφέρεται στὸν πρῶτο φιλοσοφήσαντα, στὸν Παρμενίδη καὶ στὶς μεθόδους του, τῆς ἐμμέσου ἀποδείξεως ἢ τῆς εἰς ἄτοπον ἀπαγωγῆς, ἡ ὁποία στηρίζεται στὴν τρίτη λογικὴ ἀρχή, στὴν ἀρχὴ τῆς το…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 2 Δεκεμβρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26, Πλ. Ψυρρῆ, β´ ὄροφος), ὁ Θανάσης Γέρουλας θὰ μᾶς παρουσιάσῃ τὸ Προοίμιον τοῦ Φαίδρου (227a-230e).


Ὁ Σωκράτης καὶ ὁ Φαῖδρος συναντῶνται ἐν μέσῳ θέρους στὶς ὄχθες τοῦ Ἰλισσοῦ καὶ στὸ ὑπέροχο τοπίο του, πολὺ πιθανὸν παρόμοιο μὲ αὐτὸ τῆς Ἀκαδημείας, τὸ ὁποῖο προσομοιάζει μὲ "πίνακα μεγάλης κλασικῆς ζωγραφικῆς" (Θεοδωρακόπουλος, σ. 68). Ἡ συνάντησις καὶ τὸ θέμα τοῦ διαλόγου μᾶς θυμίζουν ἐντόνως τὰ ἀντίστοιχα τοῦ Λύσιδος, ὅπου ὁ Σωκράτης συναντᾷ τὸν Ἱπποθάλη, τὸν Μενέξενο καὶ τὸν Κτήσιππο ἔξω τοῦ τείχους καὶ περπατοῦν ἐξ Ἀκαδημείας εὐθὺ Λυκείου (Λύσις, 203a) ἀναζητῶντας ἀπὸ κοινοῦ ἕναν ὀρθὸ ὁρισμὸ τῆς φιλίας. Ἐν ἀντιθέσει πρὸς τὸν Σωκράτη, ὁ Λυσίας διδάσκει ἐν ἄστει (227b), στὴν Ἀγορά, διότι μόνον ἐκεῖ ἀναζητεῖ καὶ μπορεῖ νὰ βρῇ τοὺς ἀγοραστὲς τῶν λόγων του.     Τὸ ἐνδιαφέρον τοῦ Προοιμίου ἑστιάζεται:  α) ἀφ᾽ ἑνὸς στὴνΛυσίου διατριβήν (227b), τὴν ὁποίαν θὰ κατακρίνῃ ὁ Σωκράτης γιὰ τὴν ἐρωτικὴ πρωτοτυπ…