Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2018

TO ONOMA KAI H ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ

Εικόνα
Τὴν Κυριακὴ 4 Φεβρουαρίου, στὴν πλ. Συντάγματος θὰ εἴμαστε παρόντες, γιὰ νὰ στείλουμε τὸ μήνυμα πρὸς πάντα ἐνδιαφερόμενο, τὴν κυβέρνησι τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα, τὰ κόμματα τῆς Βουλῆς, τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς ἰμπεριαλιστικοὺς μηχανισμοὺς ποὺ ἡγεμονεύονται ἀπὸ τὶς ΗΠΑ καὶ τὴν Γερμανία καὶ ποὺ νομίζουν, ὅτι τώρα ἦλθε ἡ ὥρα γιὰ νὰ ἐπιβάλλουν τὴν λύσι ποὺ σχεδιάζουν ἐδῶ καὶ πολλὰ χρόνια, ἀναδεικνύοντας ἕνα ἀνύπαρκτο κατ᾽ οὐσίαν πρόβλημα.


   Τὸ ὄνομα δὲν ἀποτελεῖ "οὐσία" προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν τὰ τελευταῖα εἰκοσιπέντε χρόνια οἱ ἐντολοδόχοι τῶν μηχανισμῶν αὐτῶν· τὸ ὄνομα εἶναι οὐσία τοὺς ἀπαντᾶμε, διότι οἱ σύγχρονοι Σκοπιανοὶ σχεδιάζουν, μὲ τὴν βοήθεια πάντοτε τῶν εὐρωπαϊκῶν καὶ ἀμερικανικῶν μηχανισμῶν, νὰ ἀποτελέσουν τμῆμα ἑνὸς νέου "μακεδονικοῦ" κράτους, προσαρτημένο εἴτε στὴν νέα Μεγάλη Ἀλβανία εἴτε στὴν Μεγάλη Βουλγαρία, μὲ ἔξοδο στὸ Αἰγαῖο, ἐξ οὗ καὶ οἱ σχετικοὶ χάρτες ποὺ κυκλοφοροῦνται δημοσίως. Τὸ τελευταῖο θὰ ἐπιτευχθῇ μόνο μὲ τὴν προσάρτησι τῆς ἑλληνικῆς Μακεδονίας …

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 27 Ἰανουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν αἴθουσα Παλαίχθων (Παλλάδος 24-26, πλ. Ψυρρῆ), ἡ Ἀσημίνα Γεωργίου θὰ μᾶς παρουσιάσῃ τὸ ἐδάφιον 234d ἕως 241d τοῦ Φαίδρου.


   Ὁ Σωκράτης ἀπαντᾷ στὸν Φαῖδρο, κατ᾽ ἀρχὰς προσευχόμενος στὶς Μοῦσες: Ἄγετε δή, ὦ Μοῦσαι, εἴτε διᾠδῆς εἶδος λίγειαι εἴτε διὰ γένος μουσικὸν τὸ Λιγύων ταύτην ἔσχετἐπωνυμίαν (237a), οὕτως ὥστε νὰ τὸν βοηθήσουν νὰ διεξέλθῃ τὸν λόγο του, ὡς σοφὸς ἑταῖρος τοῦ νεαροῦ φίλου του.     Τὸ θέμα τίθεται ἐξ ἀρχῆς: καί ποτε αὐτὸν αἰτῶν ἔπειθεν τοῦταὐτό, ὡς μὴ ἐρῶντι πρὸ τοῦ ἐρῶντος δέοι χαρίζεσθαι (237b). Ἀμέσως μετὰ διατυπώνει μία γενικὴ ἀλήθεια, μία ἀρχὴ τοῦ καλῶς βουλεύεσθαι: εἰδέναι δεῖ περὶ οὗ ἂν ᾖ ἡ βουλὴ ἢ παντὸς ἁμαρτάνειν ἀνάγκη (237c) κι ἕναν ὁρισμό, ἀπαντῶντας στὸ ἐπιθυμία τις ὁ ἔρως καὶ τί ὠφελίανβλάβην παρέχει (237d). Ἡ διάκρισις μεταξὺ τῆς ἐπιθυμίας τοῦ ἀρίστου (σωφροσύνη) καὶ τῶν ἡδονῶν (ὕβρις) εἶναι ἀναγκαία, καθὼς ἔρως καλεῖται ἡ νικήσασα ἀγωγῇ ... ἐπιθυμία πρὸς ἡδονήν (238b-c).    Ἡ ἀντιμετώπισις …

ΘΑΛΗΣ+ΦΙΛΟΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΣΤΙΣ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Οἱ "Ἐπιστολὲς σὲ μία νεαρὴ Μαθηματικὸ" τοῦ Ian Stewart (ἐκδ. "Τραυλός", 2008, μτφρ. Στ. Τσιτσώνη) ἀποτελοῦν τὸ βιβλίο τῆς λέσχης μας· θὰ τὸ συζητήσουμε τὸ προσεχὲς Σάββατο 20 Ἰανουαρίου, στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι, στὸ Ἐντευκτήριο "Κωστῆς Παλαμᾶς" (Ἀκαδημείας 48).


   Ὁ Ian Stewart συγγράφει εἰκοσιμία ἐπιστολές, ὑπὸ τὴν μορφὴ ἐρωτημάτων, τὶς ὁποῖες ἀπευθύνει στὴν Μέγκ, μία δεκαεξάχρονη κοπέλλα ποὺ σκέφτεται νὰ σπουδάσῃ Μαθηματικά· τὰ ἐρωτήματα εἶναι ἁπλᾶ καὶ κατανοητά, πλὴν ὅμως ἀναγκαῖα, γιὰ τὸν ὁποιονδήποτε ἐνδιαφέρεται νὰ ἐντρυφήσῃ στὴν ἐπιστήμη αὐτή. Πιὸ σημαντικὰ ἐξ αὐτῶν θεωροῦμε τὰ ἑξῆς: "Γιατί νὰ σπουδάσῃς Μαθηματικά", "Μήπως ἔχουν ὅλα ἀπαντηθῆ", "Πῶς σκέφτονται οἱ Μαθηματικοί", "Πῶς νὰ μάθῃς Μαθηματικά", "Φόβοι γιὰ τὶς ἀποδείξεις", "Ἀδύνατα προβλήματα", "Θεωρητικὰ ἢ Ἐφαρμοσμένα" καὶ τὸ τελευταῖο "Εἶναι ὁ θεὸς Μαθηματικός". Οἱ ἀπαντήσεις ὅλες εἶναι ἐμπεριστατωμένες καὶ δι…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 13 Ἰανουαρίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ) ἀρχίζουμε τὰ σεμινάρια στὸ Ὄργανον· ἀρχίζουμε μὲ τὶς Κατηγορίες, ἐπὶ τῶν ὁποίων εἰσηγεῖται ὁ Δημήτρης Μούρμουρας.


   Οἱ Κατηγορίες, γνωστὲς κατὰ τὴν ἑλληνιστικὴ περίοδο καὶ ὡς  Πρὸ τῶν Τόπων, ἀποτελοῦν τὴν πρώτη καὶ τὴν πλέον πολυδιαβασμένη, ἀπὸ τὶς ἕξι, πραγματεία τοῦ Ὀργάνου· οἱ ὑπόλοιπες εἶναι οἱ ἑξῆς: Περὶ ἑρμηνείας, Ἀναλυτικῶνπρότερα, Ἀναλυτικῶν ὕστερα, Τοπικὰ καὶ Σοφιστικοὶ ἔλεγχοι. Ἐν περιλήψει, ὁ Ἀριστοτέλης στὸ ἐγχειρίδιο αὐτὸ διαλεκτικῆς προπαιδείας (Π. Καλλιγᾶς, σ. 20) ἀρχίζει μὲ τὴν διάκρισι μεταξὺ τῶν ὁμωνύμων, τῶν συνωνύμων καὶ τῶν παρωνύμων. Στὸ δεύτερο κεφάλαιο, εἰσηγεῖται τὶς κατηγορήσεις τῶν ὄντων καθὑποκειμένου καὶ ἐν ὑποκειμένῳ, ἐνῷ στὸ τρίτο κεφάλαιο κλείνει τὸ θέμα τῶν κατηγορήσεων γενικῶς, γιὰ νὰ ἀρχίσῃ τὴν πραγμάτευση τῶν κατηγοριῶν στὰ ἑπόμενα: ἡ οὐσία ἀποτελεῖ τὴν πρώτη καὶ πιὸ βασικὴ κατηγορία· ἀκολουθοῦν τὸ ποσόν, τὸ ποιόν, τὸ πρός τι, τὸ ποῦ, τὸ πότε, τὸ ἔχειν, …