Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουάριος, 2019

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ (26 Ἰανουαρίου)

Εικόνα
Πραγματοποιήθηκε ἐχθές, 26 Ἰανουαρίου, ἡ δεύτερη συνάντησίς μας μὲ θέμα τὸν Κρατύλο· ὁ Θ. Γέρουλας ἀνέλυσε τὴν Εἰσαγωγή (383a-384e), ἀναδεικνύοντας τὸ θέμα: τὰ ὀνόματα ὑπόκεινται στοὺς νόμους τῆς Φυσιοκρατίας ἢ τῆς Συμβασιοκρατίας;

     Ὁ Σωκράτης ἐμφανίζεται σὲ μὴ προσδιωρισμένο χῶρο καὶ προσκαλεῖται ἀπὸ τὸν Ἑρμογένη (σ.σ. ἀπὸ τοὺς πλέον πιστούς του μαθητές) νὰ τοὺς βοηθήσῃ στὸν μεταξύ τους διάλογο. Ἡ φαινομενικὴ διαφωνία τους (Taylor, σ. 109) ἡ ὁποία διατρέχει ἄλλως τε τὸν διάλογο, ἔγκειται στὸ ἐὰν ἡ ὀρθότης ὀνόματος εἶναι φύσει (383a) ἢ συνθήκη καὶ ὁμολογία; (384d)· τὴν πρώτη ἄποψι πρεσβεύει ὁ Κρατύλος, μαθητὴς τοῦ Ἡρακλείτου καὶ πρῶτος διδάσκαλος τοῦ Πλάτωνος, ἐνῷ τὴν δεύτερη ὁ Ἑρμογένης.
     Διαβάζουμε ἀπὸ τὸν Πλάτωνος Κρατύλον τοῦ Γ. Κεντρωτῆ (ἐκδ. Gutenberg) καὶ τὴν συναφῆ βιβλιογραφία.

ΣΤΟΝ Δ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ-ΠΑΠΑΓΟΥ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Εικόνα

Ο ''ΚΡΑΤΥΛΟΣ'' ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Εικόνα
Κρατύλος ἀποτελεῖ τὸ νέο ἐγχείρημα τῆς Νέας Ἀκαδημείας· ἀρχίζουμε τὴν προσπάθειά μας σήμερα, 12 Ἰανουαρίου, στὶς 6:00μ.μ., στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ).


   Ὁ χρόνος συγγραφῆς τοῦ Κρατύλου δὲν εἶναι ὁμοφώνως ἀποδεκτὸς ἀπὸ τοὺς μελετητὲς τοῦ πλατωνικοῦ ἔργου· κάποιοι ἐξ αὐτῶν τὸν ἐντάσσουν στὴν μεταβατικὴ μεταξὺ τῆς πρώτης καὶ τῆς δευτέρας περιόδου, ἐνῷ ἄλλοι -καὶ αὐτὸ μοῦ φαίνεται τὸ πιὸ πιθανό- στὴν μεταβατικὴ μεταξὺ τῆς δευτέρας καὶ τῆς τρίτης περιόδου, μετὰ τὸν Φαῖδρον καὶ πρὸ τοῦ Θεαιτήτου.     Ὁ Κρατύλος, ὀπαδὸς τῆς φιλοσοφίας τοῦ Ἡρακλείτου, ὑπῆρξε ὁ πρῶτος διδάσκαλος τοῦ Πλάτωνος. Ἡ φιλοσοφία του περὶ τῆς ῥοῆς τὸν ἐπηρέασε στὴν περὶ τῶν αἰσθητῶν διδασκαλία του (Ἀριστοτέλους, Μετὰ τὰ Φυσικά, 987a, 32-34) καὶ στὴν θεωρία του ἐπὶ τῶν Ἰδεῶν τῆς μέσης περιόδου. Στὸν ὁμώνυμο διάλογο ἐμφανίζεται, ὡς ὀπαδὸς τῆς Φυσιοκρατίας, νὰ ἀντιπαρατίθεται ἐναντίον τῆς Συμβασιοκρατίας τοῦ Ἑρμογένη, μαθητῆ τοῦ Σωκράτη. Ἡ ἀντιπαράθεσι αὐτὴ θὰ δώσῃ τὴν εὐκαιρία στὸν Πλάτωνα νὰ δομήσῃ τ…

WELCOME BACK MADAME MERKEL!

Εικόνα
Δὲν τὸ ἔκρυψε ἡ Καγγελάριος τῆς Γερμανίας, ὅτι τὸ πρόβλημα ποὺ τὴν ἐνδιαφέρει περισσότερο στὴν νότιο ἄκρη τοῦ Reich, εἶναι ἡ προώθησι τῆς ἐπαίσχυντης συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν, τὴν ὁποίαν ὑπέγραψε -καὶ δὲν θὰ τὸ ξεχάσουμε ποτέ- ὁ Ν. Κοτζιᾶς, ὡς ὑπ. Ἐξωτερικῶν.


   Ἡ ἐπιθεώρησις τοῦ προτεκτοράτου φαίνεται ὅτι ἐξελίχθηκε ὁμαλά, ἐξαιρουμένων τῶν θεμάτων τῶν πολεμικῶν ἀποζημιώσεων ἀπὸ τὶς καταστροφὲς ποὺ ἐπέφερε ὁ γερμανικὸς στρατὸς κατὰ τὴν περίοδο τῆς Κατοχῆς καὶ τῆς συναντήσεως μὲ τὸν Κ. Μητσοτάκη, ποὺ φαίνεται ὅτι δὲν πῆγε καὶ τόσο καλά.     Ἂς δοῦμε τὰ ἀνωτέρω ἀναλυτικότερα:  α) τὸ ὅτι ἐτέθη τὸ θέμα τῶν κατοχικῶν ἀποζημιώσεων, θεωρεῖται ἐπίτευγμα γιὰ τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνησι, παρὰ τὴν ἄρνησι τῆς Καγγελαρίου νὰ τὸ συζητήσῃ. Συμφώνως πρὸς τὴν Ἑστία τῆς Παρασκευῆς 11ης Ἰανουαρίου (''Κουΐσλινγκ στὰ μικρόφωνα'' τοῦ Μ. Κοττάκη), στὴν ὁποίαν παρατίθεται ἡ γνωμάτευσις τοῦ Μ. Ἀπέσσου, Προέδρου τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους: ''ἡ διπλωματικὴ ἀνακίνησι τοῦ θέματος ἀπὸ τὴν ἑ…