Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μάρτιος, 2019

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ (23 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 23 Μαρτίου, στὶς 6:00μ.μ., στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ) διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ ἐδάφιον 389a-396d τοῦ Κρατύλου· εἰσηγεῖται ὁ Κ. Σταυρόπουλος (389a-391b) καὶ ἡ Ἰ. Παπαδοπούλου (391b-396d).


   Ὁ Ἑρμογένης, ὁ ὁποῖος θεωρεῖ ὅτι τὰ ὀνόματα καὶ γενικῶς ἡ γλῶσσα εἶναι καθ᾽ ὁμολογίαν (τυχαία), δηλαδὴ αὐθαίρετη (Taylor, σ. 111), πλὴν ὅμως προϋποθέτει μία κατ᾽ ἀρχὴν συμφωνία, ἐξ οὗ καὶ τὸ παράδειγμα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ ἵππου, ἀναγκάζεται νὰ ὑποκύψῃ στὸ ἀναλογικὸ ἐπιχείρημα τοῦ Σωκράτους γιὰ τὰ ἐργαλεῖα καὶ τὴν χρῆσι τους (ἡ κερκίς, ἡ λύρα κ.λπ.), καθὼς καὶ γιὰ τὸ ὄνομά τους ἀπὸ τὸν νομοθέτην (389a).     Τὸ ἔργο τῶν κατασκευαστῶν τῶν ὀργάνων θὰ τὸ κρίνουν οἱ χρῆστες τους (ὁ ὑφάντης καὶ ὁ κιθαριστής)· κατ᾽ ἀναλογίαν τὸ ἔργο τοῦ νομοθέτη θὰ τὸ κρίνῃ ὁ διαλεκτικός, διότι μόνον αὐτὸς γνωρίζει τὴν τέχνη τοῦ ἐρωτᾶν καὶ τοῦ ἀποκρίνεσθαι (390c).     Τὰ ἀνωτέρω τίθενται πρὸς ἐφαρμογὴν ἀπὸ τὸν ἴδιον τὸν Σωκράτη, ὁ ὁποῖος θὰ ἀναφέρῃ παραδείγματα ὀνομάτων θεῶν καὶ ἡρώων· ὁ Ἕκτωρ…

ΠΕΡΙ ΠΛΑΤΩΝΟΣ ΔΙΑΛΕΓΟΜΕΝΟΙ/ΜΕΡΟΣ ΙΙ

Εικόνα
Τὸ πρῶτο μέρος τῆς ἐκπομπῆς μας Περὶ Πλάτωνος διαλεγόμενοι στὴν Ἑστία TV τελείωσε. Ἀναφερθήκαμε στὸν βίο καὶ στὰ ἔργα τοῦ Πλάτωνος, στὴν Ἀκαδημεία, στὴν σύνδεσι μεταξὺ Φιλοσοφίας καὶ Μαθηματικῶν ποὺ ἐπέβαλλε, στὴν Θεωρία τῶν Ἰδεῶν, στὴν ἐπεισοδιακὴ διαδοχή του ἀπὸ τὸν Σπεύσιππο καὶ στὴν ἵδρυσι τοῦ Λυκείου ἀπὸ τὸν Ἀριστοτέλη.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ (9 ΜΑΡΤΙΟΥ)

Εικόνα
Πραγματοποιήθηκε πρὸ ὀλίγου ἡ δεύτερη συνάντησί μας, μὲ θέμα τὸ Περὶ ἑρμηνείας τοῦ ἀριστοτελικοῦ Ὀργάνου· ὁ Δ. Μούρμουρας μᾶς ἀνέλυσε τὰ κεφάλαια 7 καὶ 8 (17a, 38- 18a, 27).     Στὰ κεφάλαια αὐτὰ ὁ Ἀριστοτέλης πραγματεύεται τὴν διάκρισι μεταξὺ τῶν καθόλου καὶ τῶν καθἕκαστον· ὁ ἄνθρωπος θεωρεῖται καθόλου, ἐνῷ ὁ Καλλίας καθἕκαστον (17b, 1). Τὸ λεγόμενο εἰκονιζόμενο Λογικὸ Τετράγωνο τῶν Ἀντιθέσεων προκύπτει ἀπὸ τοὺς συνδυασμοὺς τῶν προτάσεων: πᾶς ἄνθρωπος λευκός, οὐ πᾶς ἄνθρωπος λευκός, οὐδεὶς ἄνθρωπος λευκὸς καὶ ἔστι τις ἄνθρωπος λευκός (17b, 18-20).       Διαβάζουμε τὸ Περὶ ἑρμηνείας σὲ μετάφρασι, εἰσαγωγὴ καὶ σχόλια τοῦ Π. Καλλιγᾶ (Νῆσος, 2011).

Ο Ν. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΝΑΡΜΟΣΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΟΥ

Εικόνα
Ὁ Ν. Γεωργιάδης, πρ. σύμβουλος τοῦ Κ. Μητσοτάκη, ποὺ ἐξαναγκάσθηκε σὲ παραίτησι μετὰ τὶς ἀποκαλύψεις Βαξεβάνη, συνεχίζει νὰ ἀπασχολῇ τὴν ἐπικαιρότητα μετὰ τὴν πρόσφατη καταδίκη του στὰ ἑλληνικὰ δικαστήρια.


     Ποιὸ εἶναι τὸ πρόβλημά μας μὲ τὸν Γεωργιάδη; Ὅτι ἐξαγόραζε, ἔναντι οἰκονομικῶν ἀνταλλαγμάτων, μικρὰ καὶ ἀθῶα παιδιὰ ἀπὸ τὴν Μολδαβία (πιθανῶς καὶ ἀπὸ ἄλλες χῶρες, ὄχι ἀπαραιτήτως τρίτες) νὰ συνευρίσκωνται ''ἐρωτικὰ'' μαζί του. Αὐτό, διότι ὁ Ν. Γεωργιάδης ἀνήκει σὲ ἐκεῖνο τὸ κομμάτι τῆς οἰκονομικῆς Ὀλιγαρχίας, τὸ ὁποῖο πιστεύει ὅτι ὅλα ἐπιτρέπονται, ἀκόμη καὶ στὴν πιὸ ὑψηλὴ μορφὴ ἐπικοινωνίας μεταξὺ τῶν ἀνθρωπίνων σωμάτων καὶ ψυχῶν, στὸν ἔρωτα.      Γι᾽ αὐτὸν τὸν λόγο, ἤγουν τὴν κοινωνική του καταγωγή, τὸ σύστημα ἀπονομῆς δικαιοσύνης, ἀπεδείχθη ἀρκούντως ... γενναιόδωρο μὲ τὸν Ν. Γεωργιάδη· τὸν κατεδίκασε μέν, πλὴν ὅμως μὲ ἀναστολή.       Τὰ ΜΜΕ ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τὴν Κυβέρνησι, δὲν ἄφησαν ἀνεκμετάλλευτο τὸ γεγονός, μόνο ποὺ ἡ κριτική τους περιορίζεται στὰ ἠθικ…