Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2019

IOYΛΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΝ

Εικόνα
Στὶς 26 Ἰουνίου ὁ Ἑλληνισμὸς τιμᾷ τοὺς δύο τελευταίους ὑπερασπιστές του, τὸν ἐστεμμένο φιλόσοφο Ἰουλιανὸ καὶ τὸν πολυΐστορα τοῦ Μυστρᾶ Γεώργιο Γεμιστὸ ἢ Πλήθωνα.    Ὁ Μέγας Ἰουλιανὸς γεννήθηκε στὴν Κωνσταντινούπολι (331) καὶ δολοφονήθηκε ἀπὸ Χριστιανὸ συσστρατιώτη του, ὁ ὁποῖος ἁγιοποιήθηκε ἀμέσως μετά, στὰ περίχωρα τῆς περσικῆς πρωτεύουσας, τῆς Κτησιφῶντος (363). Ἡ παιδική του ἡλικία ἦταν προβληματική, καθὼς ἐβίωσε τὴν δολοφονικὴ κτηνωδία τοῦ θείου του Κωνσταντίνου (σ.σ. κάποιοι τὸν ἀποκαλοῦν ἀκόμη "Μέγα" καὶ "Ἰσαπόστολο") καὶ τοῦ ἐξαδέλφου του Κωνσταντίου ἐναντίον τῶν μελῶν τῆς οἰκογένειάς του καὶ λοιπῶν συγγενῶν. Ἀπὸ μικρὸς ἦλθε σὲ ἐπαφὴ μὲ τὴν θύραθεν παιδεία, τὰ ἑλληνικὰ γράμματα καὶ καλλιέργησε μία ἐρωτικὴ σχέσι μὲ τοὺς ἥρωες τοῦ Ὁμήρου. Τὸ 355 ἐπισκέπτεται τὴν πόλι τῶν Ἀθηνῶν γιὰ ἕξι μῆνες καὶ τὸν Βοηδρομιῶνα μῆνα μυεῖται στὰ Μεγάλα Μυστήρια τῆς Ἐλευσῖνος, ἐνῷ συμπληρώνει τὶς σπουδές του στὴν Νεοπλατωνικὴ Σχολὴ τῶν Ἀθηνῶν. 
   Ἡ στρατιωτική του σταδιοδρομία ἀρ…

ΒΑΡΟΥΦΑΚΙΑΔΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ

Εικόνα
Ὁ Γ. Βαρουφάκης ἑτοιμάζεται νὰ εἰσέλθῃ στὴν Βουλή, στὶς προσεχεῖς ἐκλογὲς τῆς 7ης Ἰουλίου μὲ σχετικὴ ἄνεσι, καθὼς ὅπως καταγράφουν οἱ ἕως τώρα δημοσκοπήσεις, τὸ ποσοστὸ τοῦ κόμματός του (MEΡΑ 25) θὰ εἶναι μεγαλύτερο τοῦ 3%, τοῦ ἐλαχίστου ὁρίου γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν κομμάτων στὸ ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο· ὡς γνωστόν, τὸ προσωποπαγὲς κόμμα του δὲν κατάφερε νὰ ἐκπροσωπηθῇ στὸ Εὐρωκοινοβούλιο, γιὰ ἐλάχιστες κυριολεκτικῶς ψήφους, ἐκπλήσσοντας μὲ τὸ ὑψηλὸ ποσοστό του, ὅσους τὸν ἐθεωροῦσαν πολιτικὰ ἐκτὸς παιγνιδιοῦ.    Ποῦ ἔγκειται ἡ ἐπιτυχία τοῦ Γιάνη καὶ γιατί ἐπιτυγχάνει ἐκεῖ, ὅπου ὅλοι οἱ, ἐντὸς τῶν τειχῶν τῆς Ἀριστερᾶς, ἀνταγωνιστές του δὲν τὰ κατάφεραν;  α) στὴν βολικὴ ἀντιμνημονιακή του στᾶσι· ὅλοι θυμοῦνται ὅτι ἐκφραζόταν ἐναντίον τῶν Μνημονίων ποὺ ἐπέβαλλαν οἱ δανειστὲς στὴν χώρα μας, κανείς, ὅμως, δὲν θυμᾶται ὅτι σὲ δήλωσί του, ἅμα τῇ ἀναλήψει τῶν καθηκόντων του, ἐχαρακτήρισε τὸ 70% τῶν μνημονιακῶν μέτρων ὀρθά β) στὴν ἄψογη εἰκόνα του, στὴν ὁποίαν ''ἔχουν βάλει τὸ χεράκι τους'&…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ (15 ΙΟΥΝΙΟΥ)

Εικόνα
Τὸ Σάββατο 15 Ἰουνίου, διαβάζουμε καὶ συζητᾶμε τὸ ἐδάφιον 421c-427e ἀπὸ τὸν Κρατύλον τοῦ Πλάτωνος· στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, στὸν ''Παλαίχθονα'' (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ).    Ὁ Σωκράτης προσκαλεῖ τὸν Ἑρμογένη νὰ ἀλλάξουν τρόπο σκέψης καὶ νὰ διερευνήσουν τὰ στοιχεῖα τῶν ὀνομάτων, διότι νομίζει, ὅτι: τὰ ὀνόματα στοιχεῖα ὄντα τυγχάνει καὶ δεῖ αὐτῶν ἄλλῳ τινὶ τρόπῳ ἤδη τὴν ὀρθότητα ἐπισκέψασθαι ἥτις ἐστιν (422b)· ἐπίσης, πιστεύει ὅτι ἐὰν τὰ ὀνόματα εἶναι ὀρθά, ὀρθὰ θὰ εἶναι καὶ τὰ στοιχεῖα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦνται: οὐδὲν ἧττον καὶ τὰ πρῶτα δεῖ ἔχειν καὶ τὰ ὕστερα, εἴπερ ὀνόματα ἔσται (422d). Ἡ δεύτερη παρατήρησι, ἡ ὁποία ἔχει καὶ αὐτὴ τὴν σημασία της, ἔγκειται στὴν μίμησιν, διὰ τῆς ὁποίας θὰ καλούσαμε τὰ πράγματα, εἰ φωνὴν μὴ εἴχομεν μηδὲ γλῶτταν (422e).    Βάσει αὐτῶν τῶν ἀρχικῶν παραδοχῶν, τὶς ὁποῖες ἀποδέχεται καὶ ὁ Ἑρμογένης, ὁ Σωκράτης θὰ ἀποπειραθῇ νὰ διατυπώσῃ δύο ὁρισμοὺς τοῦ ὀνόματος καί, ἐν συνεχείᾳ, νὰ τοὺς ἀξιολογήσῃ: α) ὄνομἄρἐστίν ... μίμημα φωνῇ ἐκείνου ὃ μι…

ΟΙ ''ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ'' ΧΩΡΙΖΟΥΝ;

Εικόνα
Οἱ σχέσεις τῶν, δῆθεν, ἐμπνευστῶν τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν φαίνεται ὅτι θὰ δοκιμασθοῦν τὴν ἑπομένη περίοδο καί, μᾶλλον θὰ ἔχουμε ἀνταλλαγὲς ἀποκαλύψεων, ἰδιαιτέρως ἐκ μέρους τοῦ πρ. Ὑπουργοῦ Ἐξωτερικῶν, ὁ ὁποῖος γενικῶς θεωρεῖται λαλίστατος.    Γιὰ νὰ εἴμαστε σαφεῖς ἐξ ἀρχῆς καὶ νὰ γνωρίζουμε τί λέμε. Ὁ Ἀλ. Τσίπρας καὶ ὁ Ν. Κοτζιᾶς ἁπλῶς ὑπέγραψαν τὴν ἐπαίσχυντη συμφωνία· ἄλλοι (σ.σ. οἱ Γερμανοὶ καὶ οἱ Ἀμερικανοί) τὴν προετοίμασαν, ἀπαίτησαν δὲ ἀμέσως τὴν ὑπογραφή τους, μὴ τολμῶντας νὰ διατυπώσουν τὴν παραμικρὴ ἐπιφύλαξι. Ἐπίσης, εἶναι ἀλήθεια, ὅτι καὶ ἄλλα μέρη τοῦ πολιτικοῦ κόσμου συμφώνησαν μὲ τὴν ἐν λόγῳ συμφωνία, εἴτε φανερὰ εἴτε σιωπηρῶς,  ἐνῷ ἀκόμη καὶ τοῦ διαφωνοῦντος Κ. Μητσοτάκη, κυριολεκτικῶς τοῦ "ἔλυσε τὰ χέρια".    Ὁ Ν. Κοτζιᾶς ξεκίνησε ἱκανοποιητικὰ τὴν πορεία του στὸ Ὑπ. Ἐξωτερικῶν καὶ ἀναφέρομαι στὸ Κυπριακό, στὸ ὁποῖο ἔθεσε μὲ σοβαρότητα καὶ συνέπεια, τὸ θέμα τῶν Ἐγγυήσεων. Ἠ μετέπειτα πορεία του ἦταν ὅμως ἀπογοητευτική· τόσο στὶς Πρέσπες ὅσο καὶ στὰ θέματα τ…

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ Ο Κ. ΣΗΜΙΤΗΣ

Εικόνα
Ὁ πρ. Πρωθυπουργὸς Κ. Σημίτης μὲ ἄρθρο του στὴν Καθημερινὴ τῆς περασμένης Κυριακῆς, ἀσχολήθηκε γιὰ μία ἀκόμη φορὰ μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ τὰ δικαιώματά μας στὸ Αἰγαῖο, ἕναν τομέα ποὺ δὲν θεωρεῖται καὶ τὸ πλέον δυνατὸ σημεῖο του, ἂν κρίνουμε ἀπὸ τὰ πεπραγμένα του κατὰ τὴν περίοδο, τὴν ὁποίαν ἡγεῖτο τῆς χώρας μας.
   Τὸ πρῶτο ἐρώτημα ποὺ πρέπει νὰ τεθῇ, εἶναι γιατί ἀρθρογραφεῖ στὴν ἐν λόγῳ ἐφημερίδα, ἕνα ἔντυπο τοῦ συγκροτήματος ποὺ ἔχει ἀναλάβει νὰ παρουσιάζῃ τὴν τουρκικὴ κοινωνία καὶ τὴν καθημερινότητά της,  στὸ συγγενὲς τηλεοπτικό της κανάλι (Σκάι). Ἐπίσης, γιατί σὲ ὅλα τὰ ἄρθρα του κινδυνολογεῖ ἀσυστόλως, ἐνῷ στὸ τελευταῖο ξεπέρασε κάθε ὅριο; Τί σημαίνει, ὅτι ἐὰν θέλουμε εἰρήνη στὸ Αἰγαῖο θὰ πρέπῃ νὰ ἀποδεχθοῦμε διευθετήσεις, οἱ ὁποῖες δὲν θὰ εἶναι πάντοτε εὐχάριστες; Πῶς τὸ γνωρίζει αὐτό; Μήπως πρέπει νὰ κληθῇ νὰ καταθέσῃ στὶς ἁρμόδιες ἀρχές, τί ἀκριβῶς γνωρίζει καὶ ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ τὶς πληροφορίες ποὺ διαχέει στὸν φιλικό του τύπο;   Ὁ πρωθυπουργὸς τῶν Ἰμίων καὶ τῶν φαιῶν (γκρίζων) ζω…

ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΝ ΤΗΝ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ

Εικόνα
Τὸ Σάββατο τῆς 1ης Ἰουνίου, στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα, θὰ συναντηθοῦμε στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ, β´ ὄροφος) καὶ θὰ συζητήσουμε τὸ ἐδάφιον 411a-421c, στὸ ὁποῖο ὁ Σωκράτης πραγματεύεται τὰ ὀνόματα τῶν ἀρετῶν· εἰσηγεῖται ἡ Μαρία-Ἀλκίππη Μαραγκοῦ.    Ὁ Σωκράτης ἔχει ἐξηγήσει τὰ ὀνόματα τῶν θεῶν καὶ ἔχει ἀποδώσει τὴν ἐτυμολογία τους. Ὁ Ἑρμογένης καλεῖ τὸν Σωκράτη νὰ ἐξετάσουν, τώρα, τὰ καλὰ ὀνόματα καὶ τὴν ὀρθότητά των· ἔχει ἔλθει ἡ σειρὰ τῆς φρονήσεως, τῆς συνέσεως, τῆς γνώμης, τῆς ἐπιστήμης κ.λπ., τὰ ὁποῖα ἐμπίπτουν στὸ οὐ φαῦλον γένος(411a). Οἱ ἐτυμολογήσεις ἀκολουθοῦν στὴν ἴδια ὁδὸ μὲ αὐτὴν τῶν ὀνομάτων τῶν θεῶν· ἡ φρόνησις φορᾶς γάρ ἐστι καὶ ῥοῦ νόησις ... ἡ γνώμη δηλοῖ γονῆς σκέψιν καὶ νώμησιν (411e) κ.λπ. Τὸ παράδειγμα τῆς ἡμέρας καὶ οἱ τρεῖς ἐτυμολογήσεις της καθιστᾷ φανερόν, ὅτι τὰ ἀρχαῖα ὀνόματα καὶ οἱ ἐτυμολογήσεις των θεωροῦνται πιὸ αὐθεντικές: μόνον τοῦτο δηλοῖ τὸ ἀρχαῖον ὄνομα τὴν διάνοιαν τοῦ θεμένου (418c).     Διαβάζουμε ἀπὸ τὸν Πλάτωνος Κρατύλον τοῦ Γ. Κεντρωτῆ…