Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2019

ΣΤΙΣ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Η ΕΚΚΙΝΗΣΙΣ

Εικόνα
Τὸ προσεχὲς Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου ἀρχίζουμε τὶς δραστηριότητές μας γιὰ τὴν νέα χρονιά. Στόχος μας εἶναι νὰ ὁλοκληρώσουμε τὸν Κρατύλο τοῦ Πλάτωνος καὶ τὸ Περὶ ἑρμηνείας τοῦ Ἀριστοτέλους ἕως τὸ τέλος τοῦ ἔτους, οὕτως ὥστε ἀπὸ τὴν νέα χρονιὰ νὰ ἀρχίσουμε τὰ ἑπόμενα κείμενα. Κατὰ τὰ γνωστά, οἱ συναντήσεις μας θὰ πραγματοποιοῦνται στὸν Παλαίχθονα (Παλλάδος 24-26/Πλ. Ψυρρῆ), στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα. Στὴν πρώτη μας συνάντησι, στὴν ὁποίαν θὰ πρέπῃ νὰ θυμηθοῦμε ποῦ βρισκόμαστε, θὰ ἀναφερθοῦμε στὸν φιλόσοφο Κρατύλο, τὸν πρῶτο διδάσκαλο τοῦ Πλάτωνος, στὸν ὁποῖον ὀφείλει τὴν περὶ αἰσθητῶν διδασκαλία του: ἐκ νέου τε γὰρ συνήθης γενόμενος πρῶτον Κρατύλῳ καὶ ταῖς ἡρακλειτείοις δόξαις, ὡς ἁπάντων τῶν αἰσθητῶν ἀεὶ ῥεόντων καὶ ἐπιστήμης περὶ αὐτῶν οὐκ οὔσης (Ἀριστοτέλους, Μετὰ τὰ Φυσικά, 987a, 32-34). 
   Ὁ Πλάτων συγγράφει τὸν ὁμώνυμο διάλογο γιὰ νὰ ἀντιπαρατεθῇ μὲ αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς δόξες, τὶς ὁποῖες ἐντάσσει στὰ ὀνόματα, ἐξ οὗ καὶ ὁ δευτερεύων προσδιορισμὸς τοῦ διαλόγου: περὶ ὀνομάτων ὀρθότητος, λογ…

O ΠΛΩΤΙΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΝΩΣΤΙΚΟΙ

Εικόνα
Τὸ νέο ἔτος ξεκίνησε στὸ Ζάππειον, τὴν 9η Σεπτεμβρίου, στὴν ἐτήσια Ἔκθεσι Βιβλίου, μὲ ἕνα ἀφιέρωμα στὸν Πλωτῖνο καὶ τὴν ἐνάτη πραγματεία τῆς Ἐννεάδος δευτέρας, τὴν Πρὸς τοὺς Γνωστικούς. Ὡς γνωστὸν ὁ R. Harder μὲ τὸ ἄρθρο του "Eine neue schrift Plotins" (ἐν Hermes, 71, 1936) ἀπέδειξε ὅτι ἡ ἐν λόγῳ πραγματεία, ἡ τριακοστὴ τρίτη κατὰ χρονολογικὴ σειρά, ἀποτελεῖ τὴν κορύφωσι τῆς πολεμικῆς τοῦ Πλωτίνου ἐναντίον τῶν Γνωστικῶν, καθὼς ἀποτελεῖ συνέχεια τῶν πραγματειῶν Περὶ φύσεως καὶ θεωρίας καὶ τοῦ Ἑνὸς τῆς Ἐννεάδος τρίτης [30], τῆς Περὶ τοῦ νοητοῦ κάλλους τῆς Ἐννεάδος πέμπτης [31] καὶ τῆς Ὅτι οὐκ ἔξω τοῦ Νοῦ τὰ νοητὰ καὶ περὶ τἈγαθοῦ τῆς Ἐννεάδος πέμπτης [32] ἐπίσης.    Οἱ τέσσερις ἀνωτέρω πραγματεῖες συγκροτοῦν κατὰ τὸν R. Harder καὶ ἄλλους ἐπιφανεῖς Γερμανοὺς φιλολόγους ποὺ ἀκολούθησαν στὴν ἴδια κατεύθυνσι, τὸ λεγόμενο Μεγάλο Βιβλίο (Grossschrift).    Ποιοὶ ἦταν οἱ Γνωστικοὶ καὶ γιατί ὁ Πλωτῖνος ἐπετέθη μὲ τόση σφοδρότητα ἐναντίον τους; Οἱ Γνωστικοὶ ἦταν (σ.σ. καὶ ἐξακολουθοῦν ν…